Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Захтеви Главног одбора СОПОС-а

  • 01 / Septembar 2023

 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

ПРЕДСЕДНИЦИ

ЈАСМИНИ ВАСОВИЋ

 

 

МИНИСТАРСТВO ПРАВДЕ

Маји Поповић, министру

Ливији Павићевић, државном секретару

                                                                                                Ул.Немањина 22-26

                                                                                                Б Е О Г Р А Д

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтеви Главног одбора СОПОС-а поводом састанка, заказаног за дан 04.09.2023.године, који ће се одржати у Министарству правде са Ливијом Павићевић.

 

 

          Захтеви ГО СОПОС-а су:

 

 

  1. Захтев да послодавац реши проблем просторије, коју СОПОС користи у Палати правде у Крагујевцу, јер је послодавац дужан да обезбеди техничко-просторне услове за рад репрезентативног синдиката на нивоу Републике Србије а има седиште у Крагујевцу;

 

  1. Захтев за повећање основице за 20%, на који нисмо добили одговор ни да ли је предвиђено било какво повећање за правосуђе;

 

  1. Доношење Закона о запосленима у правосуђу јер само се тако могу решити проблеми свих запослених;

 

  1. Захтев за спонзорство за одржане 18-те Рекреативно-спортске сусрете 2023.године у периоду од 29.05.2023. до 03.06.2023.године у Саримсаклију у Турској;

 

 

  1. Захтев за смену председника Основног суда у Крагујевцу Зорана Илића, којем истиче мандат 01.новембра 2023.године а стиче услов за пензију 19.05.2024.године, јер је дозволио да се наруше међуљудски односи међу судијама и запосленима, тако да радна атмосфера више не постоји, запослени и судије купују из својих средстава канцеларијски материјал: тонере, папир за штампаче, спајалице, лепак и др.

Небојшу Максића, првог потпредседника ГО СОПОС-а, управитеља писарнице неосновано удаљио са рада, што је доказано решењем Дисциплинске комисије. Његово удаљење са рада је довело до урушавања писарнице у организационом и стручном делу.

 

          Решењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике бр. 110-00-571/2005-02 од 19.07.2005. године, Синдикат организација правосудних органа Србије - СОПОС је уписан у Регистар синдиката под редним бројем 19475. Седиште синдиката је у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника 4.

 

Решењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике бр.110-00-791/2006-02 од 31.10.2006.године, СОПОС је постао репрезентативан. За годину дана СОПОС-у је пристопило преко 3.000 нових чланова, и то највећи број, иступањем из других синдиката. 

 

Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број:110-00451/2012-02 од 22.03.2016.године одбијен је захтев Синдикат запослених у правосудним органима Србије за преиспитивање репрезентативности СОПОС-а тако да је утврђено да СОПОС испуњава услове репрезентативности у судским и правосудним делатностима на територији Републике Србије.

 

          Репрезентативни Синдикат организација правосудних органа Србије има седиште у Крагујевцу и имао је просторију у старој згради Основног суда у Крагујевцу, све до пресељења тог суда.

 

 

          Дана 05.07.2021.године обавестила сам Александра Бланушу, председника Апелације Крагујевац, као руководиоца органа представника послодавца, да у склопу поменуте селидбе благовремено и у складу са законом предвиди техничко-просторне услове за обављање активности синдиката СОПОС уколико их већ није предвидео.

 

 

Међутим, после селидбе испоставило се да ипак није предвидео просторију већ је, поступајући по решењу Министарства правде број:952-00-00001/2014-12 од 20.07.2021.године, Одлуком Александра Блануше, председника Апелационог суда у Крагујевцу I Су-1-30/22 од 02.03.2022.године, ради обезбеђења техничко – просторних услова за обављање синдикалних активности у новој згради – Палати правде у Крагујевцу, Синдикату организација правосудних органа Србије – СОПОС додељена просторија ознаке 0.46.16, која је просторија раније била додељена Управном суду. Дана 25.03.2022.године била сам у Палати правде у Крагујевцу и нисам ушла у посед напред наведене канцеларије, јер сам добила обавештење да председница Управног суда Србије не дозвољава да се нама дају кључеви од исте. Истога дана, на састанку са Александром Бланушом, председником Апелационог суда у Крагујевцу, обавештена сам да не постоји никаква друга могућност за доделу неке друге просторије, јер су све просторије додељене и сви су ушли у посед.

 

           Међутим, дана 18.01.2023.године Александар Блануша донео је Одлуку 8 Су-41-11/23 којом је СОПОС-у доделио просторију у Палати правде у Крагујевцу која припада архиви Основног суда у Крагујевцу ознаке П.02.1 а Основном суду у Крагујевцу доделио просторију П.04, која је припадала заједничкој Техничкој служби Палате правде. Након те одлуке, пренели смо сву архиву СОПОС-а, компијутер, штампач, купили лап топ и мултифункционални уређај, те смо у периоду од 24.08.до 27.08.2023.године очистили, обрисали и средили канцеларију, да би потом била спорна просторија за седиште СОПОС-а.

 

Напомињем, да од мог избора 15.05.2021.године, за функцију председника Главног одбора Синдиката организација правосудних органа Србије – СОПОС обављам, поред послова радног места административно-техничког секретара, у звању сарадника у Прекршајном суду у Лесковцу, обављам и функцију председника ГО СОПОС-а, у својој канцеларији у којој је смештена архива судске управе а документацију и архиву ГО СОПОС-а носила сам и смештала кући, све док нисмо преселили документацију у напред наведену канцеларију. Функцију председника обављам волонтерски јер у нашем синдикату нема плаћених функција.

 

Пошто сам била додатно оптерећена синдикалним пословима, обзиром да моје радно место има више реферата: водим уписнике судске управе, архива судске управе, примам и шаљем мејлове, сви контакти за председника суда, израђујем дописе за судску управу и све акте и дописе, као и план приправности сваког месеца, списак радника за превоз и плате са мерилима за обрачун зараде, обављам кадровске послове у суду, као и јавне набавке, а при том радим на централи суда на којој су факс и скенер.

 

У нади да ћу доћи до позитивних резултата, нисам себе штедела па је због тога моје здравствено стање било угрожено, јер ми је пао имунитет и добила сам по други пут варичеле, упалу плућа и упалу мозга, због чега сам била на респиратору на ВМА на ургентном одељењу од 04.05.2023.године до 06.06.2023.године.

 

Напомињем да сам се, са молбама за помоћ, обраћала Маји Поповић, министру правде и Јасмини Васовић, председници Високог савета судства, за проблем са просторијом, као и проблем са мобингом у Основном суду у Крагујевцу.

 

Поред свега што сам преживела, још увек сам председник ГО СОПОС-а и још увек не могу да решим проблем седишта односно просторије СОПОС-а.

 

Дана 01.09.2023.године у 9:15 часова, контактирала ме је телефоном Наташа Јанићијевић, председница Заједнице синдиката Србије за кључеве од просторије СОПОС-а.

 

Најпре да напоменем да Заједница синдиката Србије нема седиште у Крагујевцу већ у Београду, што се може утврдити на њиховом сајту и не може да има два седишта, као и то да у њеној Заједници спадају комуналне делатности, здравство и социјална заштита.

 

При том, Наташа Јанићијевић се обратила председнику Основног суда у Крагујевцу и добила на нивоу Основног суда у Крагујевцу репрезентативност, што је и објавила дана 17.06.2023.године.  У тој објави на сајту је такође навела, да синдикат постоји 6 месеци и да је то велики успех.

У разговору са Наташом, објаснила сам јој све о СОПОС-у и да нема могућности да у истој просторији буде и Заједница синдиката Србије, након чега ми је рекла да у Основном суду на другом спрату постоји просторија која се не користи, те да ће се обратити захтевом како би исту добила на коришћење.

 

Обавештавам Вас да сам заказала седницу Главног одбора СОПОС-а као и Скупштину СОПОС-а за 30.09.2023.године, на којима ће се одлучити даље деловање и поступање СОПОС-а.

 

                         С' поштовањем.

У Лесковцу,     Дана: 01.09.2023. године 

                                                                                                                                                    Председник Главног одбора СОПОС 

                                                                                                                              Виолета Марковић с.р.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.