Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРИМЕДБЕ СОПОС-а НА ПРЕДЛОГ АКЦИ

  • 28 / Septembar 2009

Синдикат организација правосудних Удружени синдикати Србије органа Србије СОПОС „СЛОГА“ ГЛАВНИ ОДБОР БЕОГРАД 23.09.2009. Ул.Македонска 22/3 Б е о г р а д МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МИНИСТРУ СНЕЖАНИ МАЛОВИЋ Б Е О Г Р А Д Немањина 22-26 ПРИМЕДБЕ СОПОС-а НА ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА Главни одбор Синдиката организација правосудних органа Србије-СОПОС-а одржао је дана 23.09.2009. год. састанак на коме је разматрао предлог Акционог плана за решавање вишка запослених у правосудним органима, Органима за прекршаје у условима реформе правосудног система објављеног на сајту Министарства правде 22.09.2009. године. У преамбули -предлогу Акционог плана стоји да је исти израђен у договору са представницима синдиката, што СОПОС демантује, јер није учествовао у припреми Предлога из нама непознатих разлога, што представља грубо кршење Закона. Разматрајући Предлог Акционог плана , Главни одбор је на седници усвојио следеће примедбе: Предлог Акционог плана је преурањен , је је пре објављивања истог требало урадити кадровски план, критеријуме за свако радно место и нову систематизацију, па тек онда приступити изради Акционог плана. Тек по изради кадровског плана, критеријума и систематизације радних места у коме би се тачно приказало који је број распоређених и нераспоређених запослених у правосудним органима ,( који треба радити у сагласности са репрезентативним синдикатима) , приступити изради акционог плана који би се не примењивао до 01.01.2010 године и који се не би односио само на добровољно пријављене запослене , већ и за нераспоређене државне служ- бенике и намештенике. СОПОС сматра да је недопустиво предвиђање раз-личитих права за запослене који су се добровољно определили за одлазак из правосуђа и оних који су остали нераспоређени и који ће отићи принуд-ним путем, по сили закона. Осим тога Одбор сматра да дате опције у начину реализације нису прих-ватљиве за запослене па на исте даје следеће предлоге: а/ Права запослених приликом престанка радног односа Акционог плана, тј. новчану накнаду треба са / 10 просечних зарада/ повећати на 20 . б/Новчану накнаду у висини динарске противвредности 120 евра по години стажа осигурања , увећати на 250 евра по години стажа. в/ Отпремнина у складу са Законом о раду ( 1/3 плате за првих десег година радног стажа и ¼ плате за наредне године ) изменити тако да буде ½ плате за првих десет година и 1/3 плате за наредне године, увећану за 50%. г/ Отпремнина у складу са Законом о раду ( 1/3 плате за првих десег година радног стажа и ¼ плате за наредне године) изменити тако да буде ½ плате за првих десет година и 1/3 плате за наредне године. Главни одбор СОПОС–а предлаже нову опцију која би гласила: д/ Oткуп радног стажа до 5 година . Главни одбор је заузео став да код израде Акционог плана и свих будућих документата у вези рационализације кадрова у правосуђу МОРА БИТИ укључен СОПОС као репрезентативни синдикат у складу са вежећим законским нормама у противном бићемо принуђени да предузмемо све видове Синдикалне борбе у заштите права запослених у правосуђу. Све предложене примедбе које су дате, дате су у консултацијама са запосленима у правосуђу Србије. СОПОС захтева ургентно разматрањ и усвајање датих предлога. СОПОС тражи од министарства правде хитан састанак на коме би узео учешће и преговарачки тим СОПОС-а и то пре усвајања коначног текста акционог плана. ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОСА Зора Јајић

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.