Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Aktuelno

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

STATUT

STATUT SINDIKATA ORGANIZACIJE PRAVOSUDNIH ORGANA SRBIJE

OSNOVNA NAČELA

Član 1

Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS-a, kao i sva druga pitanja od značaja za rad sindikata, u daljem tekstu SOPOS-a.

Član 2

Radi samostalnog izražavanja o sindikalnim slobodama i pravima, ostvarivanja i zaštite specifičnih, posebnih i profesionalnih interesa vezanim za rad i uz rad, zaštite sindikalnih prava i slobode sindikalnog organizovanja, konstituiše se SINDIKAT ORGANIZACIJA PRAVOSUDNIH ORGANA SRBIJE, u daljem tekstu (SOPOS).

Član 3

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi zaštite ustavnih, zakonskih, konkretnih i posebnih interesa zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, vezanim za rad i uz rad i koja deluje u skladu sa Statutom i programom.

Član 4

SOPOS čine članovi koji su svojom slobodnom voljom potpisali pristupnice o pristupanju a koji su organizovani i povezani preko Sindikalnih organizacija formiranih u pravosudnim organima Republike Srbije i koji su prihvatili statutarna i programska načela SOPOS-a.

Član 5

Sedište Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, je u Kragujevcu, Trg Vojvode Radomira Putnika br. 4

OSNOVNI CILjEVI SOPOS-a

Član 6

 1. Zalaganje za bolji materijalni i socijalni položaj svojih članova.
 2. Podizanje na viši nivo pregovore sa poslodavcem za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim rganima Srbije.
 3. Da članovima pruži punu zaštitu ekonomskih, socijalnih, radnih, kulturnih i sindikalnih prava i sloboda.
 4. Da članovima pruži punu pravnu pomoć u zaštiti njihovih prava i interesa vezanih za rad i uz rad.
 5. Da jača sindikalni pokret i uspostavi sindikalnu saradnju sa drugim, unutrašnjim i stranim sindikalnim organizacijama.
 6. Da organizuje seminare i druge vidove edukacije članstva putem sindikalnih škola, kao i da vrši razmenu organizacionih metoda sa sindikatima drugih zemalja.
 7. Da obezbedi materijalnu i socijalnu pomoć članstvu.
 8. Da organizuje rekreativno sportske susrete.
 9. Da razvija i sve druge aktivnosti od interesa za članstvo.

ČLAN SINDIKATA, OSNOVNA PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST

Član 7

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, na osnovu slobodno izražene volje i prihvatanja programskih i statutarnih načela SOPOS-a.

Član 8

Prava člana sindikata su:

 1. Da učestvuje u radu Sindikalne organizacije, da slobodno iznosi svoje mišljenje i konstruktivno utvrđuje zajedničke stavove i interese.
 2. Da bira i da bude biran u organe sindikata, (aktivno i pasivno biračko pravo).
 3. Da bude informisan o svim bitnim pitanjima.
 4. Da koristi sindikalne objekte za odmor i rekreaciju
 5. Da koristi sredstva sindikalnih fondova.
 6. Da besplatno koristi pravnu pomoć i radno pravnu zaštitu SOPOS-a.
 7. Da koristi i sva druga prava utvrđena Programom i Statutom SOPOS-a.

Član 9

Dužnosti i obaveze člana sindikata su:

 1. Da se obrazuje i osposobljava za sindikalni rad.
 2. Da poštuje statutarna i programska načela sindikata.
 3. Da plaća članarinu utvrđenu ovim Statutom i Pravilnikom.
 4. Da izvršava sve poverene zadatke i zaduženja dobijena od sindikalne organizacije kao i od viših organa SOPOS-a.

Član 10

Član sindikata je odgovoran:

 1. Za širenje neistine i iznošenje neistinitih činjenica u vršenju svojih aktivnosti u organima u koje je biran i van njih, a koje mogu štetiti sindikalnoj organizaciji, a naročito SOPOS-u
 2. Za kršenje odredaba Statuta i za ne sprovođenje odluka organa.
 3. Za neaktivan rad i nepoštovanje odluka.

Član 11

Članstvo člana u sindikalnoj organizaciji prestaje:

 1. Prestankom radnog odnosa, istupanjem, isključenjem, učlanjenjem u drugi sindikat.

Zahtev za istupanje podnosi se u pismenoj formi Sindikalnoj organizaciji, a članstvo prestaje danom podnošenja zahteva, i dok ne izmiri svoje obaveze prema sindikalnoj organizaciji.

Odluku o isključenju donosi Sindikalna organizacija.

Odluka o isključenju donosi se i ako član deluje suprotno programskim načelima Statuta.

Izvršni odbor Sindikalne organizacije može doneti odluku o isključenju i kada utvrdi da član ne plaća članarinu.

Član 12

Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe Glavnom odboru SOPOS-a koji je dužan da u roku od 30 dana žalbu razmotri i donese odluku.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 13

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova sindikata.

Sindikalne organizacije se formiraju u pravosudnim organima Rapublike Srbije.

Odluku o formiranju sindikalne organizacije donose zaposleni u pravosudnom organu.

Sindikalnu organizaciju mogu formirati najmanje 10 zaposlenih u pravosudnom organu. Ukoliko u pravosudnom organu ima manje od 10 zaposlenih oni mogu pristupiti teritorijalno najbližoj sindikalnoj organizaciji koja je formirana.

ORGANI SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Član 14

 1. Izvršni odbor
 2. Nadzorni odbor
 • Izvršni odbor čine: predsednik, sekretar i blagajnik, kao i određen broj članova prema odluci sindikalne organizacije. Izvršni odbor je izvršno telo Sindikalne organizacije.
 • Nadzorni odbor se formira od najmanje 3 člana, a bira ga Sindikalna organizacija

Član 15

IZVRŠNI ODBOR izvršava odluke koje donosi Sindikalna organizacija, stara se za njihovu primenu, predlaže Sindikalnoj organizacijei idejna rešenja koja su u interesu članstva. Radi i sve druge poslove po odluci Sindikalne organizacije.

NADZORNI ODBOR vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Sindikalne organizacije i najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj Sindikalnoj organizaciji.

Član 16

Sindikalne organizacije biraju Predsednika, Sekretara na period od 4 godine. Izabrana lica mogu biti ponovo birana u reizboru na četiri godine.

Član 17

Sindikalna organizacija odlukom svoje zbora može pristupiti višem obliku sindikalnog organizovanja / granskom sindikatu na teritoriji Republike Srbije.

Član 18

Sindikalna organizacija može istupiti iz SOPOS- a, odlukom svoje skupštine, sa pismeno obrazloženim razlogom o istupanju usvojenim na skupštini.

Član 19

Glavni odbor daje saglasnost na akt o istupanju ukoliko su izmirene sve finansijske obaveze nastale u periodu članstva.

Član 20

Postupak za opoziv predsednika i ostalih izabranih lica može da pokrene 1/4 članova sindikalne organizacije u obrazloženoj pismenoj formi

Predsednik i ostala izabrana lica opozvani su ako se za njihov opoziv izjasni 50% + 1 članova Sindikalne organizacije.

Za Sindikalne organizacije koje imaju preko 200 članova princip izbora Predsednika važi i za Sekretara sindikalne organizacije.

Član 21

Predsednik je dužan da organizuje sastanke svoje sindikalne organizacije sa predstavnicima Glavnog odbora radi boljeg informisanja ili radi prevazilaženja problema nastalih u funkcionisanju kako Glavnog odbora, tako i sindikalnih organizacija članica SOPOS-a.

U slučaju odsustva Predsednika do tri meseca njegovu funkciju preuzima Sekretar, a u slučaju dužeg odsustva od tri meseca raspisuju se vanredni izbori.

Uslučaju promene ovlašćenog lica za zastupanje, odluku je obavezno dostaviti sekretarijatu SOPOS-a radi ažuriranja evidencije.

REGIONALNI ODBORI

Član 22

Na teritoriji Republike Srbije, Sindikalne organizacije formiraju Regionalne odbore pri Apelacionim sudovima , povezane teritorijalno i interesno od više sindikalnih organizacija.

Član 23

U sastav Regionalnog odbora ulaze svi Predsednici sindikalnih organizacija sa teritorije koju pokriva Apelacioni sud. Regionalni odbori biraju delegate za Glavni odbor po principu: Do 250 članova jednog delegata. Na svakih daljih 250+1 još po jednog delegata, poštujući princip teritorijalne zastupljenosti članstva.

Regionalni odbori koji su u procesu formiranja imaju po jednog člana Glavnog odbora.

Regionalni odbori biraju: PREDSEDNIKA i SEKRETARA i nadzornu komisiju, na vremenski period od 4 godine. Ove funkcije podležu reizboru, tako da sva birana lica mogu biti ponovo birana samo na još 4 godine

Izbor predsednika Regionalnog odbora vrši se tajnim glasanjem.

Predsednik regionalnog odbora po funkciji ulazi u Glavni odbor kao Potpredsednik.

Predsednici Regionalnih odbora su članovi GO po automatizmu i ne ulazi u kvotu 250+1.

Izbor sekretara se vrši na 4 godine,tajnim glasanjam.

Ova funkcija podleže reizboru, tako da se može birati samo na još 4 godine.

Član 24

Reginalni odbori održavaju sastanke na kojima se informišu o tekućim pitanjima, donose zaknjučke i upućuju inicijative za dalji rad koje se prezenteju Glavnom odboru.

Sve odluke se donose javnim glasanjem.

Zaključke i inicijative upućene Glavnom odboru od strane Regionalnog odbora dužni su da zastupaju članovi Glavnog odbora delegirani sa područja tog Regionalnog odbora.

Sastancima Regionalnih odbora obavezno prisustvuje Predsednik Glavnog odbora

Član 25

Predsednik i Sekretar Regionalnog odbora su dužni da posle svakog sastanka dostave svim sindikalnim organizacijama, članicama zapisnike sa održanih sastanaka.

Član 26

Predsednik je dužan da nadzornoj komisiji podnese šestomesečne finansijske izveštaje sa priloženom pratećom dokumentacijom.

Član 27

Regionalni odbori donose pravilnike o radu koji moraju biti u skladu sa Statutom SOPOS-a.

Član 28

Regionalni odbori imaju svoj račun i sredstva sa njega se koriste za sastanke, kao i za solidarnu pomoć članovima.

GLAVNI ODBORI

Član 29

GLAVNI ODBOR čine delegati izabrani od strane regionalnih odbora, a način njihovog izbora je određen članom 23, ovog Statuta, kao i Predsednici Regionalnih odbora.

Glavni odbor je u obavezi da izvrši verifikaciju mandata svakom delegiranom predstavniku ukoliko poseduje urednu dokumentaciju (odluku o izboru i delegiranju).

Odluku o verifikaciji mandata Glavni odbor donosi u pismenoj formi i uručuje delegatu.

U slučaju sprečenosti dolaska na sednicu verifikovanog delegata Glavnog odbora, radi bolje informisanosti, u radu može učestvovati, pismenim putem akreditovani zamenik tog delegata, sa pravom glasa.

Prava i obaveze člana Glavnog odbora bliže se uređuju Pravilnikom o radu, članova Glavnog odbora i njega verifikuje skupština SOPOS-a.

Glavni odbor je dužan da Nadzornoj komisiji Skupštine SOPOS-a, dostavi na uvid finansijski izveštaj i izveštaj o radu u predhodnoj godini sa svom pratećom dokumentacijom, radi vršenja adekvatnog nadzora nad radom Glavnog odbora.

Glavni odbor usvaja plan rada za tekuću godinu.

GLAVNI ODBORI

Član 30

Funkcije u Glavnom odboru

 • PREDSEDNIK
 • POTPREDSEDNICI
 • SEKRETAR

Glavni odbor može po potrebi periodično, ili trajno angažovati tehničko lice koje će obavljati administrativno tehničke poslove.

Tehničko lice prisustvuje radu Glavnog odbora, stara se o štampanju i distribuciji materijala i zaključaka, pruža i tehničku podršku radu stručnih komisija, kao i druge poslove za koje prima zaduženja od članova Glavnog odbora.

Period angažovanja i visinu materijalne nadoknade tehničkom licu određuje Glavni odbor.

Ovo lice nema pravo glasa u Glavnom odboru

Član 31

Organi Glavnog odbora su

 • STRUČNE KOMISIJE

Glavni odbor može formirati, radna tela i komisije ukoliko proceni da je to neophodno za bolje funkcionisanje SOPOS-a.

Izbor, broj članova i struktura svih radnih tela i komisija, kao i način izbora bliže se uređuje Pravilnikom o radu Glavnog odbora.

Član 32

Predsednik zastupa sindikat kao ovlašćeno lice i predstavlja ga u javnosti u zemlji i inostranstvu, koordinira radom Glavnog odbora i svih izabranih radnih tela i komisija, saziva i vodi sednice Glavnog odbora, presedava tim sednicama, stara se da sve odluke koje donese Glavni odbor budu sprovedene.

Predsednik uspostavlja kontakte sa Ministarstvom pravde i Vladom Republike Srbije, ugovara sastanke i nalazi se na čelu pregovaračkog tima koji izabere Glavni odbor

Predsednik saziva sednice Glavnog odbora.

Predsednik može održati i telefonsku sednicu Glavnog odbora ukoliko se ukaže potreba, o čemu sačinjava zapisnik, uz obavezu da članovi naknadno dostave pisano mišljenje o temi sastanka.

Obilazi, informiše članstvo i održava sastanke u sindikalnim organ izacijama članicama.

Predsednik je najodgovorniji za pravilno statutarno funkcionisanje Glavnog odbora i ima pravo pokretanja procedure opoziva svih funkcija predviđenih Statutom, uz pismenu saglasnost ¼ članova GO.

Predsednik je odgovoran za raspoleganje sredstvima sa sindikalnog računa.

Podnosi kvartalni finansiski izveštaj Glavnom odboru i nadzornoj komisiji.

Na kraju godine, dostavlja nadzornoj komisiji dokumentaciju koja je korišćenja za izradu finansijskog izveštaja, finansijski i izveštaj o radu za proteklu godinu.

Član 33

Pokreće proceduru disciplinske odgovornosti, ukoliko se utvrdi da neka sindikalna organizacija ne plaća članarinu u zadnja tri meseceu toku kalendarske godine, ili tri meseca ne plaća pun iznos.

Član 34

Pokreće instrument pravne zaštite SOPOS-a, kada postoje finansijska dugovanja prema računu GO.

Član 35

Predsednik na početku godine zakazuje sednicu GO, na kojoj podnosi izveštaje nadzorne komisije i daje ga GO na usvajanje.

Član 36

Uloliko GO ne usvoji bilo koji, ili oba izveštaja smatra se da je Predsednik opozvan.

Član 37

Sekretar vodi evidenciju o svim aktivnostima Glavnog odbora SOPOS-a, prati izmene i dopune zakonskih propisa, prati primenu Statuta, Pravilnika i drugih normativnih akata, uredno vodi dokumentaciju Glavnog odbora (finansijsku i administrativnu evidenciju), predlaže idejna rešenja za bolje funkcionisanje SOPOS-a, vodi zapisnike sa sednica Glavnog odbora i stara se da isti budu urađeni i dostavljeni na vreme. Izvršava i druge odluke Glavnog odbora i Predsednika.

Član 38

Sekretar se bira od sastava članova Glavnog odbora.

Sekretar ima pravo glasa u GO.

Član 39

Glavni odbor obavezno donosi pravilnike neophodne za funkcinisanje i efikasan rad.

IZBORNI PRINCIPI

Član 40

Svi članovi organa i nosilaca funkcija su izborni.

Redovni izbori u SOPOS-u se vrše svake 4 godine.

Odluku o raspisivanju redovnih izbora donosi Glavni odbor.

Vanredni izbori mogu biti raspisani i pre isteka mandata za sve funkcije iz njegove nadležnosti.

Član 41

Redovni izbori na nivou Sindikata SOPOS važe za sve organe i Sindikalne organizacije članice SOPOS-a.

Član 42

Utvrđivanje kandidata za Predsednika i izbor.

Predsednika bira Glavni odbor tajnim glasanjem.

Kandidate za Predsednika ističe svoju kandidaturu u pismenom obliku koja sadrži plan i program rada SOPOS-a, u narednom periodu.

Kanditatura u pismenom obliku sa planom rada za naredni period dostavlja se članovima Glavnog odbora mesec dana pre izborne sednice.

Svi kandidati pred članovima Glavnog odbora usmeno pre otvaranja postupka glasanja obrazlažu svoju kandidaturu i plan rada.

Pre početka glasanja Glavni odbor bira izbornu komisiju od tri člana.

Izborna komisija utvrđuje broj verifikovanih mandata (članova Glavnog odbora), broj prisutnih delegata, pa ukoliko utvrdi da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, otvara izborni postupak.

Da bi izbor bio punovažan, potrebno je da sednici prisustvuje ⅔ članova Glavnog odbora. Za predsednika je izabran onaj kandidat koji dobije 50% + 1 glas verifikovanih delegata.

Ukoliko ni jedan kandidat u prvom, krugu, ne dobije broj glasova iznad cenzusa od 50%+1, ide se u drugi krug glasanja. U drugi krug glasanja idu dva kandidata sa najvećim brojem glasova u prvom krugu. U drugom krugu izabran je onaj kandidat koji dobije više glasova, verifikovanih delegate. Ukoliko i u drugom krugu kandidati dobiju isti broj glasova, Glavni odbor odlučuje da li će da ponovi glasanje sa novim ili istim kandidatima.

Član 43

Mandat izabranom Predsedniku traje 4 godine, a može se u reizboru produžiti za još 4 godine.

Izabranom Predsedniku Glavnog odbora, prestaje mandat Predsednika sindikalne organizacije iz koje je delegiran i na njegovo mesto se bira drugi.

Član 44

Sekretara bira Glavni odbor na predlog ¼ članova.

Predlog može biti obrazložen pismeni ili usmenim putem.

Glasanje je javno.

Mandat Sekretaru Glavnog odbora traje 4 godine i može se u reizboru produžiti.

OPOZIV I IZGLASAVANjE NEPOVERENjA

Član 45

Za opoziv i izglasavanje nepoverenja Predsedniku, Sekretaru i članovima Glavnog odbora, zbog kršenja statutarnih odredbi, potreban je pismeni obrazložen zahtev ¼ verifikovanih članova Glavnog odbora.

Smatra se da je predsednik opozvan, ako je na sednici prisutno ⅔ članova Glavnog odbora, a za opoziv glasa 50%+1 verifikovanih članova Glavnog odbora.

Član 46

Za opoziv i izglasavanje nepoverenja Sekretaru potreban je pismeni obrazložen zahtev ¼ verifikovanih članova Glavnog odbora.

Smatra se da je Sekretar opozvan, ako je sednici prisutno ⅔ članova Glavnog odbora, a za opoziv glasa 50%+1 verifikovanih članova Glavnog odbora.

Član 47

Inicijativa za opoziv mora se razmatrati na sednici Glavnog odbora koju Predsednik mora zakazati u roku od 15 dana od dana upućivanja iste.

Član 48

Izbor i reizbor Predsednika i Sekretara može se vršiti samo na sednicama Glavnog odbora koje su po principu izbornog karaktera, koje se posebno zakazuju.

Član 49

Glavni odbor po navedenim izbornim principima ima pravo pokretanja disciplinskog postupka, Predsednika sindikalnih organizacije članica, kao i svih ostalih funkcija predviđenih Statutom SOPOS-a.

Iz sledeećih razloga:

 1. Finansijske nediscipline.
 2. Neaktivnog rada.
 3. Nesprovođenje odluka Glavnog odbora.
 4. Preduzimanja radnji štetnih za funkcionisanje sindikalnih organizacija i SOPOS-a.
 5. Kršenje Statuta SOPOS-a.

Član 50

Rad i funkcionisanje Glavnog odbora regulisan je Pravilnikom o radu koji se usvaja na Skupštini i mora biti u skladu sa Statutom SOPOS-a.

SKUPŠTINA SOPOS-A

Član 51

Skupština Sindikata organizacija prvosudnih organa Srbije SOPOS-a, je najviši organ sindikata i održava se svake godine, najkasnije do 15.02. tekuće godine.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine donosi Predsednik najmanje 2 meseca pre održavanja.

Svojstvo delegata na Skupštini imaju svi predsednici ili akreditovani predstavnici Sindikalnih organizacija koje su pristupile SOPOS-u.

Pored redovnog zasedanja može se zakazati i vanredna Skupština, na pismen zahtev ¼ članova Glavnog odbora, ili ¼ članova Skupštine

NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE SOPOS-A

Član 52

 1. Bira Predsednika i Potpredsednika skupštine na 4 godine.
 2. Predsednik skupštine može po sopstvenom nahođenju ili po pozivu, a zbog važnosti dnevnog reda prisustvovati sednicama Glavnog odbora.
 3. Skupština usvaja STATUT
 4. Bira Nadzornu od 5 članova (ne mogu da budu članovi Glavnog odbora), Statutarnu komisiju od 3 člana. (način funkcionisanja ovih komisija bliže se reguliše pravilnikom o radu skupštine).
 5. Razmatra finansijski i izveštaj o radu Glavnog odbora, za prethodnu godinu i usvaja finansijski plan i program rada za tekuću godinu.
 6. Razmatra rad Glavnog odbora za prethodnu godinu i daje smernice aktivnosti za tekuću godinu.
 7. Skupština na predlog Glavnog odbora odlučuje o visini svih novčanih nadoknada, proisteklih iz rada Članova i izabranih komisija Glavnog odbora.
 8. Usvaja sva akta koja se tiču rada Skupštine i Glavnog odbora, a proistekla iz Statuta SOPOS-a.
 9. Skupština ukoliko se stvore uslovi može doneti odluku o plaćanju pojedinih funkcija, kao i o nabavci materijalnih dobara koja su neophodna za bolje funkcionisanje. (kola, biro oprema i dr.)
 10. Predlozi za izmenu i dopunu dosavljaju se statutarnoj komisiji koja ih razmatra i predlaže Skupštini. Komisija ih razmatra i ako su u skladu sa Statutom i doprinose boljem i efikasnijem radu daje Skupštini na usvajanje.
 11. Odlučuje i o svim drugim pitanjima vezanim za programska i statutarna načela SOPOS-a.
 12. Predsednik Skupštine može održati i telefonsku sednicu , ukoliko se ukaže potreba, ( hitnosti, ušteda, obaveze donošenja hitnih odluka), o čemu sačinjava zapisnik, uz obavezu da članovi naknadno dostave pisano mišljenje o temi sastanka.
 13. Skupština ima pravo da raspusti Glavni odbor (kršenje Statuta) ili ukoliko nije zadovoljna njegovim radom i po drugim osnovama. Ova odluka mora biti donešena &frac234; većinom verifikovanih mandata Skupštine.

Član 53

Sindikalne organizacija imaju pečat okruglog oblika.

Pečat sadrži: naziv Sindikalne organizacije, organa i mesto.

Regionalni odbori imaju pečat okruglog oblika sa tekstom unutra koji glasi: U prvom krugu Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, mesto, a iznad amblema Regionalni odbor.

Glavni odbor ima pečat okruglog oblika sa tekstom unutra koji glasi: Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, mesto, a iznad amblema Glavni odbor.

SOPOS ima zastavu.

AMBLEM SU TERAZIJE KOJE SU U RAVNI PREKO KOJIH STOJI OTVORENA KNjIGA NA KOJOJ PIŠE Z A K O N

Zastava je trobojna: crvena, plava, bela, čiji je odnos – crvena 15% plava 35% i bela 50%, na kojoj je utisnut amblem žuto zlatne boje.

Zastava je dimenzije 2 x 1 metar.

Član 54

Pristupnica treba da sadrži ime i prezime člana, JMBG, broj lične karte , adresu, broj telefona, naziv organa kod koga je osnovana sindikalna organizacija, naziv sindikalne organizacije , potpis i datum.

Član 55

Osnovni izvor finansiranja sindikata je članarina.

Visina članarine je 1% od neto mesečne zarade člana.

Raspoređivanje 1% članarine uređuje Skupština SOPOS-a.

SOPOS finansijska sredstva može pribaviti i na druge načine: legatom, donatorstvom, sponzorstvom, reklamom i izdavačkom delatnošću...

SOPOS može osnovati preduzeće u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Sva finansijska sredstva po svim osnovama moraju se uplaćivati na račun, a finansijsko poslovanje mora da se obavlja virmanom uz odluke odbora.

Član 56

Žiro račun mogu da imaju: Sindikalne organizacije, Regionalni odbori, i Glavni odbor.

ZAVRŠNE ODREDBE

STATUT je donet i usvojen na osnivačkoj skupštini Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS-a, održanoj dana 25.06.2005. godine na Srebrnom jezeru, a prečišćen tekst sa izmenama i dopunama na redovnoj Skupštini, dana 03.04. 2015., u Kragujevcu i primenjivaće se od dana usvajanja.

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.