Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Aktuelno

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

STATUT

СТАТУТ СИНДИКАТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СРБИЈЕ

ОСНОВНА НАЧЕЛА

Члан 1.

Овим статутом ближе се уређује начин организовања, садржај и метод рада, права и обавезе чланова Синдиката организација правосудних органа Србије, СОПОС-а, као и сва друга питања од значаја за рад синдиката, у даљем тексту СОПОС-а.

Члан 2.

Ради самосталног изражавања о синдикалним слободама и правима, остваривања и заштите специфичних, посебних и професионалних интереса везаних за рад и уз рад, заштите синдикалних права и слободе синдикалног организовања, конституише се СИНДИКАТ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СРБИЈЕ , у даљем тексту (СОПОС).

Члан 3.

Синдикат организација правосудних органа Србије, - СОПОС је интересна, доборовољна, нестраначка, невладина организација која је конституисана ради заштите уставних, законских, конкретних и посебних интереса запослених у правосудним органима Србије, везаним за рад и уз рад, и која делује у складу са Статутом и програмом.

Члан 4.

СОПОС чине чланови који су својом слободном вољом потписали приступнице о приступању, а који су организовани и повезани преко основних Синдикалних организација формираних у правосудним органима Републике Србије и који су прихватили статутарна и програмска начела СОПОС-а.

Члан 5.

Седиште Синдиката организација правосудних органа Србије СОПОС-а, је у Крагујевцу, Палата правде Крагујевац, Слободе број 4.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ СОПОС-а

Члан 6.

 1. Залагање за бољи материјални и социјални положај својих чланова.
 2. Подизање на виши ниво преговора са послодавцем, преговора који су усмерени на побољшање материјалног положаја запослених у правосудним органима Србије.
 3. Подизање на виши ниво преговора са послодавцем, преговора који су усмерени на побољшање статуса запослених у правосудним органима Србије.
 4. Да члановима пружи пуну заштиту економских, социјалних , радних, културних и синдикалних права и слобода.
 5. Да члановима пружи пуну правну помоћ у заштити њихових права и интереса везаних за рад и уз рад.
 6. Да јача синдикални покрет, као и да успостави синдикалну сарадњу са другим, унутрашњим и страним синдикалним организацијама.
 7. Да организује семинаре и друге видове едукације свог чланства путем синдикалних школа, као и да врши размену организационих метода са синдикатима других земаља.
 8. Да обезбеди материјалну и социјалну помоћ чланству.
 9. Да организује рекреативно спортске сусрете.
 10. Да развија и све друге активности од интереса за чланство.

ЧЛАН СИНДИКАТА

 • основна права, дужности и одговорности –

Члан 7.

Запослени у правосудним органима Републике Србије постају чланови синдиката учлањењем у Синдикалну организацију потписивањем приступнице, а на основу слободно изражене воље и прихватања програмских и статутарних начела СОПОС-а.

Члан 8.

Права члана синдиката су:

 1. Да учествује у раду  Синдикалне организације, да слободно износи своје мишљење и конструктивно утврђује заједничке ставове и интересе.
 2. Да бира и да буде биран у органе синдиката (активно и пасивно бирачко право).
 3. Да буде информисан о свим битним питањима.
 4. Да користи синдикалне објекте за одмор и рекреацију.
 5. Да користи средства синдикалних фондова.
 6. Да бесплатно користи правну помоћ и радно правну заштиту СОПОС-а.
 7. Да користи и сва друга права утврђена Програмом и Статутом СОПОС-а.

Члан 9.

Дужности и обавезе члана синдиката су:

 1. Да се образује и оспособљава за синдикални рад.
 2. Да поштује статутарна и програмска начела синдиката.
 3. Да поштује све одлуке синдиката.
 4. Да плаћа чланарину која је утврђена Статутом и Правилником, и да буде финансијски дисциплинован по свим основима, унутар организационе структуре СОПОС-а.
 5. Да извршава све поверене задатке и задужења добијена од основне синдикалне организације, као и од виших органа СОПОС-а.

Члан 10.

Члан синдиката је одговоран:

 1. За ширење неистине  изношење неистинитих чињеница у вршењу својих активности у органима у које је биран и ван њих, а које могу штетити синдикалној организацији, а нарочито СОПОС-у.
 2. За кршење одредаба Статута,  и за не спровођење одлука органа.
 3. За неактиван рад и непоштовање одлука.
 4. За поштовање свог статуса члана СОПОС-а.
 5. Учествовање у активностима које су усмерене на разбијање СОПОС-а, или учествовање у подстицају таквих активности.
 6. За опструктиван рад унутар СОПОС-а.

Члан 11.

Чланство у синдикалној организацији престаје:

 1. По аутоматизму, ако се члан синдиката СОПОС учлани у други синдикат.
 2. Престанком радног односа, иступањем и искључењем.

Захтев за иступање, члан подноси у писаној форми, својој основној Синдикалној организацији, а чланство престаје даном подношења захтева за иступање, а ако постоје неизмирене обавезе према синдикалној организацији, даном коначног измирења тих својих обавеза.

Одлуку о искључењу доноси основна Синдикална организација чланица. Одлука о искључењу може се донети и ако члан делује супротно програмским начелима,  и ако се понаша против статутарно. Извршни одбор основне Синдикалне организације може донети одлуку о искључењу члана, када утврди да исти не плаћа чланарину. Уколико је члан синдиката СОПОС,  дисциплински кажњен искључењем из чланства СОПОС-а, исти члан не може више никада бити примљен у чланство СОПОС-а.

Члан 12.

На одлуку о искључењу члан има право жалбе Главном одбору СОПОС-а, коју подности у року од 15 дана од дана пријема одлуке о свом искључењу, а ГО СОПОС-а је дужан да у року од 30 дана од пријема жалбе, исту размотри и донесе своју одлуку која је коначна.

Члан 13.

Уколико члан синдиката има дуговања по било ком основу, унутар СОПОС-а, у укупном периоду дужем од шест месеци, исти члан не може бити делегат, нити носилац било које функције, ни у једном радном телу, органу или комисији при СОПОС-у, у периоду од наредних 5 (пет) година , рачунајући од дана измирења обавеза по свим основима. Ако се члан синдиката, већ налази у неком од наведених тела, чланство у истим губи по аутоматизму.

Члан  14.

Члан синдиката против којег се води дисциплински поступак, у вези са било каквом повредом Статута СОПОС-а, или је према њему покренута иницијатива за опозив, или је у поступку пред надлежном Надзорном Комисијом по основу финансијске недисциплине, не може учествовати у раду било ког тела, органа, комисије, или одбора СОПОС-а, све до окончања дисциплинског поступка, односно, доношења одлуке по покренутој иницијативи, тј. до испуњења захтева по извештају у поступку пред надлежном Надзорном Комисијом.

Члан 15.

У случају да се члан СОПОС-а, ишчлани из СОПОС-а, право за поновно учлањење стиче протеком две године, од дана ишчлањења, под условом да се у међувремену није учланио у неки други синдикат.

Члан 16.

У случају да се члан СОПОС-а, након ишлањења, односно иступања из СОПОС-а, учлани у други синдикат, право за поновно учлањење у СОПОС, стиче после пет година од дана иступања, и протеком најмање шест месеци од иступања из тог другог (других) синдиката коме је у међувремену приступио.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 17.

Синдикална организација (у даљем тексту, и основна синдикална организација), је основни облик организовања чланова синдиката.Синдикалне организације се формирају у правосудним органима Републике Србије.Одлуку о формирању синдикалне организације доносе запослени у правосудном органу.Синдикалну организацију могу формирати најмање 10 (десет) запослених у сваком правосудном органу, односно најмање 10 (десет) запослених из више правосудних органа, а уз поштовање принципа покривања територијалне надлежности.Уколико у правосудом органу има мање од 10 (десет) запослених они могу приступити територијално најближој синдикалној организацији која је већ формирана.

ОРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 18.

 1. Извршни одбор.
 2. Надзорни одбор.
 • Извршни одбор чине: председник, секретар и благајник, као и одређени број чланова,  зависно од укупног броја запослених, односно чланова, а све према одлуци синдикалне организације. Извршни одбор је извршно тело основне Синдикалне организације.
 • Надзорни одбор од најмање 3 (три) члана, бира и формира основна Синдикална организација.

Члан 19.

ИЗВРШНИ ОДБОР извршава одлуке које доноси Синдикална организација, стара се за њихову примену, предлаже идејна решења Синдикалној организацији, а која решења су у интересу чланства. Врши и све друге послове по одлукама основне Синдикалне организације. НАДЗОРНИ ОДБОР врши надзор над финсијским пословањем Синдикалне организације, и најмање једном годишње подноси извештај основној Синдикалној организацији.

Члан 20.

Синдикалне организације бирају Председника и  Секретара, тајним гласањем, и то на период од 5 (пет) година. Изабрана лица могу бити поново бирана, реизабрана, и то на период од 5 (пет) година, више пута, без ограничења броја мандата. Председник је овлашћено лице за заступање и престављање основне синдикалне организације.

Члан 21.

Синдикална организација, одлуком на свом збору, збору на коме присуствује већина чланова организације, може приступити и вишем облику синдикалног организовања (гранском синдикату на територији Републике Србије).

Члан 22.

Синдикална организација може иступити из СОПОС-а, одлуком своје скупштине, а образложење одлуке (акта о иступању), са наведеним разлозима за иступање, као и наводима о врсти већине која је гласала за иступање, мора бити у писаној форми.

Члан 23.

Главни одбор СОПОС-а, даје сагласност на акт о иступању, и то само ако су измирене све финансијске обавезе, обавезе по свим основима унутар унутрашње организације СОПОС-а, а које су настале у периоду чланства, те основне Синдикалне организације, која је донела предметни акт о иступању.

Члан 24.

Поступак за опозив председника и осталих изабраних лица може да покрене ¼ чланова, основне синдикалне организације путем предлога за опозив у писаној форми са образложењем. Председник основне Синдикалне организације, и остала изабрана лица, сматрају се опозваним,  ако  се за њихов опозив изјаснило  50% + 1 члан основне Синдикалне организације. За основне Синдикалне организације које имају преко 200 (две стотине), чланова, исти  принцип избора Председника, важи и за Секретара основне Синдикалне организације.

Члан 25.

Председник је дужан да организује састанке своје синдикалне организације са представницима Главног одбора СОПОС-а, у циљу бољег информисања, или ради превазилажења евентуалних проблема насталих у функционисању, као Главног одбора СОПОС-а, тако и основних синдикалних организација чланица СОПОС-а. У случају одсуства Председника до три месеца, његову функцију преузима Секретар основне Синдикалне организације, а у случају одсуства које је дуже од три месеца имају се расписати ванредни избори. У случају промене овлашћеног лица за заступање, одлука о томе, обавезно се има доставити председнику или секретару СОПОС-а.

РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ

Члан 26.

На територији Републике Србије, основне Синдикалне организације формирају Регионалне одборе, и то при Апелационим судовима, повезане територијално и интересно од више синдикалних организација.

Члан 27.

У састав Регионалног одбора улазе сви Председници основних синдикалних организација са територије коју покрива Апелациони суд. Регионални одбори бирају делегате за Главни одбор по принципу: До 250 чланова за једног делегата. На сваких даљих 250+1, још по једног делегата, све поштујући принцип територијалне заступљености чланства. Регионални одбори који су у процесу формирања имају по једног члана Главног одбора.Регионални одбори бирају: ПРЕДСЕДНИКА и СЕКРЕТАРА, као и Надзорну Комисију, на временски период од 5 година. Ове функције подлежу реизбору, тако да сва бирана лица могу бити поново бирана, на још 5 година, без ограничења броја мандата. Избор председника Регионалног одбора врши се тајним гласањем.Председник Регионалног одбора по функцији улази у Главни одбор СОПОС-а, као Потпредседник. Председници основних синдикалних организација чланица Регионалног одбора, могу бити само делегати, само и искључиво у свом региону, све на основу поштовања принципа територијалности, и надлежности коју има Апелациони суд.Председници Регионалних одбора су чланови Главног одбора по аутоматизму и не улазе у квоту 250+1. Избор секретара врши се на 5 година, тајним гласањем.Ова функција подлеже реизбору , тако да се може бирати само на још 5 година.Уколико је члан Регионалног одбора СОПОС-а, или председник/ца Регионалног одбора СОПОС-а, дисциплински кажњен/а искључењем из чланства СОПОС-а, исти члан, више никада не може бити примљен у чланство СОПОС-а.

Члан 28.

Регионални одбори одржавају редовне састанке на којима се информишу о текућим питањима, донесе закључке и упућују иницијативе за даљи рад које се презентују Главном одбору.

Све одлуке се доносе јавним гласањем, осим на изборним седницама када је гласање тајно. Закључке, иницијативе и одлуке упућене Главном одбору од стране Регионалног одбора, дужни су да заступају сви чланови Главног одбора делегирани са подручја тог Регионалног одбора. Састанцима Регионалних одбора, обавезно присуствује Председник/ца Главног одбора.

Члан 29.

Председник и Секретар Регионалног одбора су дужни да после сваког састанка доставе свим основним синдикалним организацијама – чланицама, записнике са одржаних састанака.

Члан 30.

Председник Регионалног одбора је дужан да Надзорној Комисији Регионалног одбора подноси шестомесечне финансијске извештаје са приложеном пратећом документацијом.

Члан 31.

Регионални одбори доносе Правилник о расподели солидарне помоћи, као и друге правилнике и пословнике о раду,  а који  сви морају бити у сагласности са Статутом СОПОС-а.

Члан 32.

Регионални одбори имају свој рачун и средства са истог користе за састанке, као и за солидарну помоћ члановима, и на активности везане за проширење организације, односно повећање чланства СОПОС-а, и неопходне посете синдикалним организацијама чланицама, а ради решавања евентуалних организационих проблема или непосредног информисања чланства на терену, као и за сарадњу са Главним одбором СОПОС-а.

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 33.

ГЛАВНИ ОДБОР чине делегати изабрани од стране регионалних одбора, а начин њиховог избора је ближе детерминисан чланом 27 овог Статута, као и Председници Регионалних одбора.Главни одбор је у обавези да изврши верификацију свих мандата сваком делегираном представнику, уколико поседује уредну документацију (одлуку о избору и делегирању).Одлуку о верификацији мандата Главни одбор доноси у писаној форми и уручује делегату.У случају спречености доласка на седницу, верификованог делегата Главног одбора, ради боље информисаности, у раду може заменити , такође у писаној форми акредитовани заменик тог делегата, са правом гласа. Права и обавезе члана Главног одбора ближе се одређују Правилником о раду ГО СОПОС-а, а исти правилник - верификује Скупштина СОПОС-а.Главни одбор је дужан да Надзорној Комисији Скупштине СОПОС-а, достави на увид финансијски извештај, и извештај о раду у претходној години, и то са свом пратећом документацијом , а ради вршења адекватног надзора над радом Главног одбора СОПОС-а.

Главни одбор усваја план рада за текућу годину.

ОРГАНИ ГЛАВНОГ ОДБОРА

Члан 34.

Функције у Главном одбору СОПОС-а:

 1. ПРЕДСЕДНИК
 2. ПОТПРЕДСЕДНИЦИ, ( ПРЕДСЕДНИЦИ РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА).

Члан 35.

Главни одбор, на предлог изабраног Председника/це СОПОС-а, бира из редова чланова Главног одбора, секретара ГО СОПОС-а.

Члан 36.

Главни одбор може , периодично тј. по потреби, или трајно, ако за то има услова, ангажовати техничко лице које ће обављати административно техничке послове. Техничко лице присуствује раду Главног одбора, стара се о штампању и дистрибуцији материјала и закључака, пружа и техничку подршку раду стручних комисија, као и друге пословне за које прима задужења од чланова Главног одбора.Период ангажовања и висину материјалне надокнаде техничком лицу одређује Главни одбор. Ово лице нема право гласа у Главном одбору.

Члан 37.

Органи Главног одбора су:

 1. Надзорна Комисија Главног одбора.
 2. Стручнa Комисија.

Главни одбор може формирати и радна тела, и друге комисије и органе уколико процени да је то неопходно за боље функционисање, и унапређење рада СОПОС-а.Избор, број чланова и структура свих радних тела, органа и комисија, као и начин избора, ближе се утврђује Правилником о раду Главног одбора.

Члан 38.

Одлуке Главног одбора СОПОС-а, обавезујуће су за све чланство, све органе, сва тела, све комисије, и друге организације унутар структуре СОПОС-а. Оне подлежу, само и искључиво оцени статутарности, коју врши Статутарна Комисија СОПОС-а. Уколико је члан ГО СОПОС-а, председник/ца СОПОС-а, или секретар/ка Главног одбора СОПОС-а, дисциплински кажњен/а искључењем из чланства СОПОС-а, исти више никада не може бити примљен у чланство СОПОС-а.

Члан 39.

Одлуке Главног одбора СОПОС-а, су КОНАЧНЕ, и обавезујуће, за све организације, органе, тела и чланство СОПОС-а.

Члан 40.

Председник/ца заступа синдикат као овлашћено лице и представља га у јавности, у земљи и иностранству, координира радом Главног одбора и свих изабраних радних тела, органа и комисија, сазива и води седнице Главног одбора, председава тим седницама, стара се да све одлуке које донесе Главни одбор буду спроведене. Председник/ца успоставља контакте са Министарством правде, другим надлежним Министарствима и Владом Републике Србије, уговара састанке и увек се налази на челу преговарачког тима СОПОС-а. Председник/ца сазива седнице Главног одбора.Председник/ца може одржати и телефонску седницу Главног одбора уколико се укаже потреба, у вези са хитним питањима, о чему сачињава записник, уз обавезу да чланови накнадно доставе своје мишљење у писаној форми о предметној теми седнице - састанка. Обилази, информише чланство и одржава састанке у основним синдикалним организацијама чланицама.Председник/ца је најодговорнији/а за правилно статутарно функционисање Главног одбора, и има право покретања процедуре опозива свих функција предвиђених Статутом, уз сагласност прибављену у писаној форми од ¼ чланова Главног одбора. Председник/ца је одговоран/а за располагање средствима са синдикалног рачуна.Подноси шестомесечни финансијски извештај Главном одбору и Надзорној Комисији.

Члан 41.

Председник/ца покреће процедуру дисциплинске одговорности, уколико се утврди да нека синдикална организација не плаћа чланарину у задња три месеца у току календарске године, или три месеца не плаћа пун износ.

Члан 42.

Председник/ца покреће и процедуру дисиплинске одговорности, уколико се утврди да председници основних синдикалних организација чланица СОПОС-а, не поступају сходно Статуту, и сходно другим општим актима СОПОС-а.

Члан 43.

Председник/ца покреће инструменте и механизме правне заштите СОПОС-а, када постоје финансијска дуговања, како према рачуну Главног одбора СОПОС-а, тако и због финансијски дуговања и финансијске недисциплине , на нивоу читавог СОПОС-а.

Члан 44.

Председник/ца на почетку године заказује седницу Главног одбора, на којој подноси извештаје Надзорне Комисије и ставља их Главном одбору на усвајање.

Члан 45.

Уколико Главни одбор не усвоји било који извештај, или не усвоји оба извештаја, сматра се да је Председник/ца опозван/а.

Члан 46.

Секретар/ка, члан Главног одбора, који је и изабран, на предлог претходно изабраног Председника/це СОПОС-а, води евиденције о свим активностима Главног одбора СОПОС-а, води записнике са седница Главног одбора, стара се да исти буду израђени и достављени на време и у роковима, бави се административним и техничким пословима, а извршава одлуке Председника/це СОПОС-а, као и одлуке Главног одбора. Секретар/ка има право гласа у Главног одбору, јер је и сам/а, већ члан/ица Главног одбора СОПОС-а.

НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОС-а

Члан 47.

 1. Координација рада синдикалних организација и органа СОПОС-а.
 2. Доношење одлука о сарадњи и заједничком деловању са другим синдикатима, друштвеним и невладиним организацијама.
 3. Додела признања и захвалница заслужним члановима, као и пригодних и одговарајућих поклона.
 4. Усвајање кодекса понашања носилаца функција и чланова органа СОПОС-а.
 5. Доношење одлука о искључењу члана из синдиката, уколико то не учини основна синдикална организација СОПОС-а, све ако су претходно испуњени услови предвиђени овим статутом.
 6. Доношење одлука о искључењу председника синдикалних организација, носилаца функција, чланова органа, тела, комисија, све као су претходно испуњени услови предвиђени овим статутом.
 7. Доношење одлука и планирање стратегије у циљу остваривања свих програмских задатака и циљева СОПОС-а.
 8. Редовно праћење и разматрање материјалног и свеукупног социјалног положаја чланова СОПОС-а, и предлагање влади РС, односно надлежним Министарствима, мера и иницијатива, а све ради заштите и унапређења положаја чланства.
 9. Давање иницијатива, предлога, мишљења и примедби, у поступку доношења, измене и допуне закона и других прописа, којима се утиче на положај, статус и права запослених у правосудних органима Републике Србије.
 10. Активно учестовање у припремама, преговорима и закључивању посебног колективног уговора за запослене у правосудним органима Републике Србије, са владом РС, и активно праћење примене истог.
 11. Разматрање и усвајање извештаја о материјално финансијском пословању СОПОС-а.
 12. Оснивање фондова СОПОС-а, у складу са законом.
 13. Доношење одлуке о ступању у штрајк и организовању протеста запослених у правосудним органима РС, у складу са законом.
 14. Организовање семинара, саветовања, предавања, стручних комисија, и других облика едукација и оспособљавања чланова СОПОС-а.
 15. Организовање рекреативног одмора запослених, чланолва СОПОС-а, односно огранизовање спортских сусрета.
 16. Доношење одлука у вези са стварањем финансијских предуслова за рад СОПОС-а, као и доношење  одлука везаних за финансијску подршку организовању свих врста синдикалних активности.
 17. Главни одбор СОПОС-а, има право, обавезу и дужност, покретања поступка, против сваког председника основне синдикалне организације чланице, као и против свих осталих функција, чланова регионалних и главног одбора СОПОС-а, и искључити га из чланства СОПОС-а, по АУТОМАТИЗМУ:

Из следећих разлога:

 1. Финансијска недисциплина;
 2. Неактиван рад;
 3. Неспровођење одлука Главног одбора СОПОС-а;
 4. Због предузимања радњи штетних за функционисање синдикалних организација и СОПОС-а;
 5. Због кршења Статута СОПОС-а;
 6. Због опструкције и неплаћања чланарине;
 7. Због учествовања у активностима које су усмерене на разбијање СОПОС-а, или због учествовања у подстицању таквих активности.

ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ

Члан 48.

Сви чланови органа и носиоци функција су изборни. Редовни избори у СОПОС-у се врше сваких 5 (пет) година. Одлуку о расписивању редовних избора доноси Главни одбор. Ванредни избори могу бити расписани и пре истека мандата за све функције.

Члан 49.

Редовни избори на нивоу СОПОС-а, важе за све органе и основне Синдикалне организације чланице СОПОС-а.

Члан 50.

Утврђивање кандидата за Председника и избор: Председника бира Главни одбор тајним гласањем.

Кандидати за Председника истичу своју кандидатуру у писаном  облику која садржи план и програм рада СОПОС-а, у наредном периоду. Кандидатура у писаној форми са планом рада  за наредни период доставља се члановима Главног одбора месец дана пре изборне седнице. Сви кандидати пред члановима Главног одбора усмено пре отварања поступка гласања образлажу своју кандидатуру и свој план рада. Пре почетка гласање Главни одбор бира изборну комисију од три члана. Изборна комисија утврђује број верификованих мандата (чланова Главног одбора), број присутних делегата, па уколико утврди да постоји кворум за пуноважн одлучивање, отвара изборни поступак. Да би избор био пуноважан, потребно је да седници присуствује 2/3 чланова Главног одбора. За председника је изабран онај кандидат који добије 50%+1 глас верификованих делегата. Уколико ни један кандидат у првом кругу не добије број гласова изнад цензуса од 50%+1, иде се у други круг гласања. У други круг гласање иду два кандидата са највећим бројем гласова у првом кругу. У другом кругу изабран је онај кандидат који добије више гласова, верификованих делегата. Уколико и у другом кругу кандидати добију исти број гласова, Главни одбор одлучује да ли ће да понови гласање, односно изборни циклус,  са новим или истим кандидатима.

Члан 51.

Мандат изабраном Председнику/ци траје 5 (пет) година, а може се у реизбору продужити за још 5 (пет) година,  и то више пута , тј. без ограничења броја мандата. Изабраном Председнику/ци Главног одбора , не престаје мандат Председника основне Синдикалне организације из које је делегиран, већ му се оставља као слободна оцена, тј. дискерцино право и могућност,  да сам одлучи , да ли ће остати и Председник основне Синдикалне организације из које је делегиран или не. На предлог Председника/це Главног одбора СОПОС-а, Главни одбор одлучује који ће потпредседник , уједно бити и први потпредседник СОПОС-а. Сваки претходни Председник Главног одбора СОПОС-а , коме је регуларно истекао мандат (мандати), после избора новог Председника ГО СОПОС-а, остаје као стални  члан Главног одбора СОПОС-а,  и то као почасни члан, али без права гласа.

Члан 52.

Секретара Главног одбора СОПОС-а, бира Главни одбор на предлог Председника/це Главног одбора. Предлог мора бити образложен усмено или у писаној форми. Гласање је јавно. Мандат секретара Главног одбора траје 5 (пет), година, и може се у реизбору продужити за још 5 (пет), година,  све у зависности од чињенице,  да ли ће и актуелни Председник/ца СОПОС-а, бити реизабран/а , и да ли ће поново, тј. за свој други мандат , предложити истог кандидата са секретара/цу Главног одбора. Не постоји ограничење у погледу броја мандата. Уколико члан Главног одбора СОПОС-а, буде дисциплински кажњен, како због против статутарног деловања, тако и због финансијске недисциплине, искључењем из Главног одбора СОПОС-а, исти не може да се кандидује, нити да буде поново изабран за члана Главног одбора СОПОС-а, у периоду од наредних 5 (пет), година, рачунајући од дана искључења из Главног одбора СОПОС-а. Уколико члан Главног одбора СОПОС-а, буде дисциплински кажњен, како због против статутарног деловања, тако и због финансијске недисциплине, искључењем из Главног одбора СОПОС-а, исти не може да се кандидује у периоду од наредних 5 (пет) година,  нити да буде изабран, за члана неког од органа, тела и комисија СОПОС-а, као ни за било коју функцију у СОПОС-у.

ОПОЗИВ И ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА

Члан 53.

За опозив и изгласавање неповерења Председнику/ци, секретару/ци Главног одбора, и члановима Главног одбора, због кршења статутарних одредби, потребан је образложени предлог у писаној форми, односно захтев ¼ верификованих чланова Главног одбора.Сматра се да је секретар Главног одбора опозван, на предлог Председника/це Главног одбора, или неког од чланова Главног одбора, ако је седници присутно 2/3 чланова Главног одбора, а за опозив гласа 50%+1 верификованих чланова Главног одбора.

Члан 54.

Иницијативе за опозив морају се разматрати на седници Главног одбора коју Председник Главног одбора мора заказати у року од 15 дана о дана упућивања истих.

Члан 55.

Избор и реизбор Председника Главног одбора као и секретара Главног одбора могу се вршити само на посебним седницама које су у принципу изборног карактера, а које се посебно заказују.

Члан 56.

Главни одбор СОПОС-а, по наведеним изборним принципима има право покретања поступка против председника основних синдикалних организација чланица, као и против свих осталих функција, али и против сваког члана СОПОС-а:

Из следећих разлога:

 1. Финансијске недисциплине.
 2. Неактивног рада.
 3. Неспровођења одлука Главног одбора
 4. Због предузимања радњи штетних за функционисање синдикалних организација и СОПОС-а.
 5. Због кршења Статута СОПОС-а.
 6. Због опструкције рада и неплаћања чланарине.
 7. Због учествовања у активностима које су усмерене на разбијање СОПОС-а,  или  због учествовања у подстицању таквих активности.

Члан 57.

Рад и функционисање Главног одбора, ближе се регулише Правилником о раду који се усваја на Скупштини и мора бити у сагласности са Статутом СОПОС-а.

СКУПШТИНА СОПОС-а

Члан 58.

Скупштина Синдиката организација правосудних органа Србије, СОПОС-а, највиши је орган синдиката и одржава се сваке године, најкасније до 15.05. текуће године. Одлуку о сазивању редовне Скупштине доноси Председник, и то најмање два месеца пре одржавања исте. Својство делегата на Скупштини имају сви председници или акредитовани представници основних Синдикалних организација, које су приступиле СОПОС-у. Поред редовног заседања, може се заказати и ванредна Скупштина , на захтев који се подноси у писаној форми, и то ¼ чланова Главног одбора или ¼ чланова Скупштине.

НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ СОПОС-а

Члан 59.

 1. Бира Председника и Потпредседника скупштине на период од 5 (пет) година.
 2. Председник скупштине може присуствовати седницама Главног одбора, по позиву, или самостално, по свом нахођењу.
 3. Скупштина усваја Статут СОПОС-а.
 4. Бира Статутарну Комисију од укупно 4 члана, тј. бира Председника Статутарне Комисије и још три члана исте, као и Надзорну Комисију Главног одбора СОПОС-а, од укупно 5 чланова, тј. бира Председника Надзорне Комисије и још четири члана исте, с тим што чланови Надзорне Комисије не могу бити бирани из редова чланова Главног одбора СОПОС-а. Начин рада ових комисија ближе се регулише правилником о раду скупштине.
 5. Разматра финансијски извештај о раду Главног одбора, за претходну годину, и усваја финансијски  план и програм рада за текућу годину.
 6. Разматра рад Главног одбора у претходној години, и даје смернице за активности у текућој години.
 7. Скупштина на предлог Главног одбора одлучује о висини свих новчаних надокнада, проистеклих из рада СОПОС-а, као и  чланова и изабраних комисија и тела Главног одбора.
 8. Усваја све акте који се тичу рада Скупштине и Главног одбора, а који су проистекли из Статута СОПОС-а.
 9. Скупштина, само ако и уколико се створе услови, може донети одлуку о плаћању појединих функција и слично, као и о набавци материјалних добара која су неопходна за боље функционисање. (аутомобил, биро опрема и др.).
 10. Предлози за измене и допуне свих општих аката, достављају се Статутарној Комисији , која их разматра, даје оцену  истих, и предлаже их Скупштини, ради усвајања.
 11. Скупштина одлучује о свим другим питањима која су везана за програмска и статутарна начела СОПОС-а.
 12. Председник Скупштине може одржати и телефонску седницу, уколико се укаже потреба , (хитност, уштеда, обавеза доношења важних хитних одлука), о чему сачињава записник, уз обавезу да му сви чланови, накнадно доставе своје мишљење и у писаној форми , а везано за тему састанка.
 13. Скупштина СОПОС-а, има право да распусти Главни одбор, (због кршења Статута), или уколико није задовољна његовим радом. Ова одлука мора бити донета 2/3 већином свих верификованих мандата Скупштине.

Члан 60.

Синдикалне организације имају печат округлог облика. Печат садржи: назив Синдикалне организације, органа као и место. Регионални одбори имају печат округлог облика са текстом који унутра гласи: У првом кругу Синдикат организација првосудних органа Србије, место, а изнад амблема Регионални одбор. Главни одбор има печат округлог облика са текстом унутра који гласи: Синдикат организација правосудних органа Србије, место а изнад амблема Главни одбор. СОПОС има заставу.

АМБЛЕМ СУ ТЕРАЗИЈЕ КОЈЕ СУ У РАВНИ ПРЕКО КОЈИХ СТОЈИ ОТВОРЕНА КЊИГА НА КОЈОЈ ПИШЕ

З А К О Н

Застава је тробојна: црвена, плава, бела, чији је однос  црвена 15%, плава 35%, и бела 50%, на који је утиснут амблем жуто златне боје.Застава је димензија 2 пута 1 метар.

Члан 61.

Приступница треба да садржи име и презиме члана, ЈМБГ, број личне карте, адресу, број телефона, назив органа код кога је основана синдикална организација, назив синдикалне организације, потпис и датум.

Члан 62.

Основни извор финансирања синдиката је чланарина. Висина чланарине је 1% од нето месечне зараде члана. Распоређивање 1% чланарине уређује Скупштина СОПОС-а.СОПОС финансијска средства може прибавити и на друге начине: легатом, донаторством, спонзорством, рекламом и издавачком делатношћу, и друго.СОПОС може основати предузеће у складу са позитивним законским прописима. Сва финансијска средства по свим основима морају се уплаћивати на рачун, а финансијско пословање мора да се обавља вирманом уз одлуке одбора.

Члан 63.

Жиро рачун могу да имају: Синдикалне организације, Регионални одбори, и Главни одбор.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ступањем на снагу овог статута, престаје примена статута СОПОС-а, који је донет и усвојен на оснивачкој скупштини СОПОС-а, дана 25.06.2005.године, на Сребрном језеру, са пречишћеним текстом, и изменама и допунама које су донете на редовној скупштини СОПОС-а, у Крагујевцу, дана 03.04.2015.године.

СТАТУТ је донет, и усвојен на скупштини Синдиката организација правосудних органа Србије, СОПОС, која је одржана дана: 14.05.2022. године, у Врњачкој Бањи , а примењиваће се од дана усвајања, са изменама и допунама, које су усвојене, на скупштини СОПОС-а, одржаној 30.09.2023.године, у Врњачкој Бањи.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.