Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Aktuelno

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

O NAMA

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, je granski sindikat koji je formiran kao izraz želje zaposlenih u pravosuđu da stvore sindikat koji će na najbolji mogući način štititi njihove interese. SOPOS je nastao kao reakcija zaposlenih u pravosuđu na neadekvatno i lažno zastupanje od strane već postojećih sindikata, čija su rukovodstva centralizovana u Beogradu, koja su svojim delovanjem dovela do toga da je standard zaposlenih u pravosuđu padao iz godine u godinu, dok nije pao do ispod granice ljudskog dostojanstva. Zaposleni u pravosuđu su osetili da ih predstavljaju i zastupaju sindikati stvoreni na ruševinama starog, dotrajalog, izraubovanog, organizaciono zastarelog sindikalnog pokreta tipičnog za socijalističke države 20-tog veka, pokreta objedinjenog u centrali koja je organizaciono postavljena pre 50 godina - Centrali Saveza samostalnih sindikat Srbije. Centrala koja je statutarno i organizaciono birokratizovana do najviših granica sa kadrovima koji su decenijama tu gde jesu i koji su davno zaboravili ko ih finansira i čije interese treba da zastupaju. Decenijama su statutarne izmene u centrali vršene samo u interesu onih koji su na funkcijama, u cilju što dužeg ostajanja na tim funkcijama i što bliže višim položajima, koji su im omogućavali kontrolu finansijskih tokova. Glomazna organizaciona struktura sa dotrajalim kadrovima i zastarelim idejama nije želela, a nije ni mogla da se prilagodi novim savremenim tranzicionim tokovima društva. Revolucionarne promene koje su se odigrale 2000-te godine, obećavale su organizacione, reformske i kadrovske promene u centrali. Na žalost, do toga nije došlo, jer to nije bio interes onih koji su se nalazili na određenim funkcijama u organizacionoj strukturi centrale. To je dovelo do nesposobnosti same centrale da zaštiti radnike od masovnog otpuštanja sa posla, koji su izbacivani na ulice, a njihove firme prodavane u bezcenje. Članstvo je masovno napustalo centralu. Samim tim prihodi centrale su se prepolovili i nisu bili dovoljni da podmire nezajažljive prohteve zaposlenih u centrali za enormno visoke plate. Došlo je do čuvenog štrajka zaposlenih u centrali. Zaposleni su tražili ostavku svih rukovodećih kadrova. Veliki minusni saldo na računu samo je ubrzao raspad jednog korumpiraanog birokratskog sistema. Izlaz je privremeno nađen, ali poverenje članstva je izgubljeno. Centralu je za tri godine napustilo preko milion članova, od kojih su mnogi prešli u druge sindikate a nastalo je i dosta granskih sindikata koji se nisu vezivali ni za jednu centralu.

Tako je nastao i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS. Kao granski sindikat u pravosudju SOPOS nije vezan ni za jednu centralu. Relativno mlad, još u nastajanju, sa veoma progresivnim statutarnim ciljevima, bezkompromisan u pregovorima sa Vladom Republike Srbije, za bolji materijalni položaj zaposlenih u pravosudju, za nepunih godinu dana svog postaojanja SOPOS je posto većinski sindikat u pravosudnim organima Srbije. SOPOS organizaciono prati reformu sudstva i statutarno se vezuje isključivo za mrežu sudova u Republici Srbiji.

Rešenjem Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 110-00-571/2005-02, od 19.07.2005. godine, SOPOS je upisan u Registar sindikata pod rednim brojem 19475. Sedište sindikata je u Kragujevcu, Trg Vojvode Radomira Putnika 4.

Rešenjem Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 110-00-791/2006-02, od 31.10.2006. godine, SOPOS je postao reprezentativan. Za godinu dana SOPOS-u je pristopilo preko 3.000 novih članova, i to najveći broj, istupanjem iz drugih sindikata.

Statutarno delovanje SOPOS-a, omogućava članstvu samostalnost u izražavanju o sindikalnim slobodama i pravima, u ostvarivanju i zaštiti specifičnih, posebnih i profesionalnih interesa zaposlenih vezanim za rad i uz rad, uz potpunu slobodu sindikalnog organizovanja.

Osnovni ciljevi SOPOS-a su:

  • Da se bori za meterijalnu i socijalnu sigurnosti svojim članova;
  • Podizanjem na viši nivo pregovore sa poslodavcem za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, sa posebnim akcentom za izradu, praćenje i primenu kolektivnih ugovora;
  • Da svojim članovima pruži punu zaštitu ekonomskih, socijalnih, radnih, kulturnih i sindikalnih prava i sloboda;
  • Da svojim članovima pruži pravnu pomoć u zaštiti njihovih prava i interesa vezanim za rad i uz rad;
  • Da jača sindikalni pokret i uspostavi sindikalnu saradnju sa drugim sindikalnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  • Da organizuje seminare i druge vidove edukacije članstva putem sindikalnih škola, kao i da vrši razmenu organizacionih metoda sa drugim sindikatima;
  • Da obezbedi materijalnu pomoć članstvu;
  • Da organizuje rekreativno sportske susrete;
  • Da razvija i sve druge aktivnosti od interesa za članstvo.

SOPOS bezkompromisno ostvaruje svoje ciljeve. Ovakvim svojim radom stekao je poverenje članstva i za nepunih godinu dana postao većinski sindikat u pravosudju. Naravno, ovakav sindikat ne odgovara ni Vladi kao poslodavcu, ni mnogim drugim korumpiranim sindikatima (što mu i nije bio cilj), ali odgovara članstvu i time se ponosi. To mu daje podstrek i snagu da u svojim ciljevima istraje.

I na kraju. Na scenu je stupio najprogresivniji, najsavremeniji proevropski opredeljen i organizovan granski sindikat SOPOS, koji svoju borbu ne usmerava samo na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnju Srbije, (što su mu ineče osnovni ciljevi), već će voditi i bezpoštednu borbu protiv onih sindikata čija su rukovodstva svojim delovanjem i pravljenjem kompromisa na štetu zaposlenih, sa Ministarstvom pravde, Vladom Republike Srbije i Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, zalažući se tobože za bolji materijalni položaj zaposlenih, zarad svog ličnog rejtinga doveli državne službenike i nameštenike u pravosudnim organima Srbije, sa platama, na minimum i ispod minimuma životne egzistencije i tako ih pretvorili u poniženu, omalovaženu i eksploatisanu kategoriju državnih službenika.

SOPOS JE ZVEZDA DANICA SINDIKALNOG POKRETA U SRBIJI. SA SOPOS-om SVIĆE NOVI DAN KOJI OBELEŽAVA POČETAK NOVE, PROGRESIVNE I SAVREMENE EPOHE SINDIKLANOG POKRETA U SRBIJI.

SOPOS JE VEĆ POSTAO SINONIM BORBE RADNIKA ZA NJIHOVA ZAKONSKA I USTAVNA PRAVA U SRBIJI.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.