Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Dopis Ministru Milanu Markoviću

  • 19 / Novembar 2008

Ministre! Prateći rad Skupštine RS, dana 18.11.2008. godine, u popodnevnim satima kada je na dnevnom redu bila izmena i dopuna Zakona o drĹľavnim sluĹľbenicim, članovi Glavnog odbo- ra Sidnikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, zabeleĹľili su Vašu izjavu za govornicom, da Vi imate izvanrednu saradnju sa reprezentativnim granskim sindikatima za oblast drĹľavne uprave po pitanjima ugovorne i zakonske regulative za ovu oblast. Uz sva uvaĹľavanja Vas kao ministra, SOPOS mora da reaguje i to iz sledećih razloga: U drĹľavnoj upravi i lokalnoj samoupravi koju pokrivate Vi, kao resorni ministar, postoje tri reprezentativna sindikata. Jedan koji pokriva drĹľavnu upravu i dva za pravosudne organe, - manjinski, to jest Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i većinski, Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS. Sa SOPOS-om kao većinskim sindikatom Vi do sada niste imali nikakvu saradnju. Sva nastojanja SOPOS-a da uspostavi saradnju, sa Vama, bila su uzaludna, jer ste Vi to uporno odbijali. Da niste, Vi bi sada ima- li sasvim drugačiju sliku o delovanju SOPOS-a, pa bi Vaše izjave i uopšte Vaše odluke bile u skladu sa tim. Da ostavimo po strani sindikat zaposlenih u drĹľavnoj uprvi i lokalnoj samoupravi sa njihovim predsednikom Njegoš PoteĹľicom, o kome imamo visoko mišljenje. Ali, moramo da se zadrĹľimo na sindikatu zaposlenih u pravosudju, sa razloga što taj sindikat već duĹľe vreme nema kredibilitet da zastupa bilo koga. Naravno, Vi ovo niste morali znati, ali ste znali i vešto to iskoristili u postupku potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe. Sin- dikat koji nikog ne zastupa moĹľe potpisati bilo šta, a da za to ne odgovara, jer ga niko neće prozivati zbog toga. Svemu napred rečenom ide u prilog i ( nadamo se neistina, koju plasira Sindikat zaposlenih po Beogradu ), da je taj sindikat napravio dil sa Ministarstvom pravde i Ministar- stvom za drĹľavnu upravu i lokalnu samoupravu, da SOPOS, uprkos tome što je reprezenta- tivan i većinski sidnikat u pravosudju, bude isključen iz daljih pregovora, i da, dok je pred- sednica sindikata zaposlenih u prvosudju Ĺľiva, SOPOS neće neće biti primljen na pregovo- re u ova dva ministarstva. NAPOMENA: SOPOS je aktivno učestvovo u uĹľoj rdnoj grupi na usaglašavanju sta- vova i izradi Predloga posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe, do maja 2008. god. SOPOS Vam pruĹľa priliku da ovo demantujete. SOPOS očekuje poziv za sastanak. Kontakt telefoni: Mob. 063-633-434 i Mob. 063-10898-92 PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.