Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Gospodji Vidi Petrović Škero

  • 10 / Februar 2009

PREDSEDNIKU VRHOVNOG SUDA SRBIJE Gospodji Vidi Petrović Ĺ kero Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, u sklopu priprema masovnih protesta zaposlenih u pravosudju, po gradovima širom Srbije, ime- novao je petočlanu delegaciju koja treba da obavi razgovor sa Vama, u cilju usaglašava- nja stavova po ovim pitanjima. Iz tih razloga molimo Vas za hitan prijem. NAPOMENA: Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, koji je reprezentativan i većinski granski sindikat u pravosudju,u sklopu svojih sindikalnih aktivnosti posetio je preko 70% sudova u Srbiji i odrĹľao sastanke sa zapos- lenima drĹľavnim sluĹľbenicima i nameštenicima i tom prilikom konstatovao: - DrĹľavni sluĹľbenici i nameštenici zaposleni u prvosudju Srbije, perfidnim i plan- skim potezima Ministarstva pravde, nalaze se u socijalnoj bedi, sa platama na minimumu i ispod minimuma Ĺľivotne egzistencije. Jedino ih strah od gubljenja radnog mesta i pretnje o viškovima zaposlenih, koje preko predsednika sudova plasira Ministarstvo pravde, još drĹľi na radnim mestima. - Veliki broj tuĹľbi za topli obrok i regres, od strane pojedinih sudija nisu zakaza- ne više od 13 meseci, a one koje su zakazane i presudjene u prvom stepenu pra- vno se toliko razlikuju ( mada im je pravni osnov isti ) i kreću se od – delimično usvojenih tuĹľbenih zahteva – usvojenih tuĹľbenih zahteva – odbačaja tuĹľbenih zahteva, što je kod zaposlenih stvorilo sluku jednog haotičnog stanja u pravosu dju. - Nova mreĹľa sudova preti, zaposleni u sudovima najteĹľa socijalna kategorija, od- sustvo dijaloga izmedju SOPOS-a i Ministarstva pravde koje postavlja uslove i preti viškovima, napisi u štampi o „milionerima“, osećaj da zaposleni ne pripa- daju nikome i da su bez pravne i bilo koje zaštite, samo je potvrda ispravnosti odluke zaposlenih za masovnim protestima. Ovo su teme o kojima Ministarstvo pravde ne Ĺľeli da razgovara sa SOPOS-om. Opšta procena zaposlenih je da Ministarstvo pravde nije na nivou svog zadatka, da povlači pogrešne poteze i da nema viziju kako da reši nagomilane probleme u pravosudju. Zbog svega napred iznetog SOPOS-u je vrlo bitno Vaše mišljenje, pa iz tih razloga traĹľi hitan sastanak. Kontakt telefon: 034- 335-688 mob: 063-10898-92 GENERALNI SEKRETAR SOPOS-A Miladin DĹľajević

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.