Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Иницијатива СОПОС-а

  • 22 / Novembar 2023

ВЛАДА РЕПУЛБИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИЦИ АНИ БРНАБИЋ

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарки  Маји Поповић        

                                                                                                

                                                                              ИНИЦИЈАТИВА ЗА САСТАНАК                                                                                              

    Поштоване,

 

    На састанку у Министарству правде, одржаном дана 07.11.2023.године, на коме су, поред синдикалних представника Синдиката организација правосудних органа Србије - СОПОС и представника Синдиката правосуђа Србије, прусуствовали: Ливија Павићевић, државни секретар у Министарству правде, Горан Џафић, помоћник министра, и Саша Гегић, саветник, из Сектора за материјално-финансијске послове, Јелена Деретић, помоћник министра Сектора за правосуђе, Виолета Пешић, начелник Одељења за буџет и аналитичко-планске послове, закључено је,  да представници Министарства правде, у најкраћем року,  пронађу и предложе,  модалитет за побољшање материјалног положаја државних службеника и намештеника,  у правосудним органима Србије.

 

    Сходно томе,  предочавам Вам,  захтеве СОПОС-а , а ради  одржавања хитног састанка, и то:

Повећање основице за обрачун и исплату плата за 20%;
Одређивање износа додатка за побољшање материјалног положаја запослених за 2024.годину у износу од 15.000,00 динара;
Захтев за одобрење новчаних средстава ради доношења решења за одређивања додатка за додатно оптерећење на раду за државне службенике и намештенике у Основном суду у Лесковцу у износу од 8%;
Захтев за исплату једнократне помоћи у износу од 20.000 динара за намештенике шесте платне групе - спремачице.

    Чињеница је, да Иницијатива за отпочињање преговора за повећање основице за 20%, поднета од стране Синдиката организација правосудних органа Србије - СОПОС-а, који је реперезентативни синдикат, није разматрана, иако сте били дужни, сходно одредби члана 30. става 3. Посебног колективног уговора за државне органе, да отпочнете преговоре у року од 10 дана.

    До овог сазнања смо дошли на почетку састанка у Министарству правде, одржаном дана 07.11.2023.године, Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије, када је истакла,  да је састанак заказан поводом додатка за додатно оптерећење на раду за државне службенике,  за судове у Београду, у којима су, награђене судије добиле повећање плате за 15% , и то, по основу, остварених резултата рада, повећање додатка за побољшање материјалног положаја запослених у износу од 15.000,00 динара и исплату једнократне помоћи запосленима у затворима у износу од 20.000,00 динара.

     Иако знамо, да се то право , које имају судије, не односи, на државне службенике и намештенике,  и не представља основ,  за остваривање права на додатак за додатно оптерећење на раду, Синдикат СОПОС,  је ипак,  пружио пуну подршку Синдикату правосуђа Србије.

    Међутим, поставља се питање фаворизовање Синдиката правосуђа Србије, од стране представника Министарства правде, јер на сваком одржаном састанку стичемо такав утисак.

    Чињеница је, да Синдикат правосуђа Србије, није дао подршку СОПОС-у, за отпочињање преговора за повећање основице, тако су, претпостављамо, по унапред направљеном компромису, изостављени преговори за повећање основице, а , на штету државних службеника и намештеника,  у судовима и тужилаштвима.

     Што се тиче захтева,  за одобрење новчаних средстава,  ради одређивања додатка за додатно оптерећење на раду за државне службенике и намештенике у Основном суду у Лесковцу, на састанку Синдиката СОПОС у Основном суду у Лесковцу, одржаном дана 09.11.2023.године, државни службеници и намештеници,   обратили су ми се,  са захтевом за одређивање додатка за додатно оптерећење на раду за запослене у Основном суду у Лесковцу, тако да сам дана 10.11.2023.године, упутила захтев, у том смислу, руководиоцу органа, тј.  председнику Основног суда у Лесковцу.

     Захтев за одобравање овог додатка, ближе је образложен, следећим: државни службеници и намештеници,  Основног суда у Лесковцу, имају право на додатак за додатно оптерећење на раду још од 2018.године. Међутим, како се нису обраћали председнику суда са захтевима за одређивање додатка, то им нису ни доношена одговарајућа решења, о додатку за додатно оптерећење на раду.

     Имајући у виду, да и данас, имају предмете у раду, и примају нове предмете Основног суда у Косовској Митровици, то је неспорно, да имају законско право на наведени додатак.

 

    Како се, на територији Републике Србије, у другим судовима, исплаћује додатак за додатно оптерећење на раду државним службеницима и намештницима, то Вам, у прилогу ове иницијативе, достављам захтев упућен председнику Основног суда у Лесковцу, јер је неопходно,  одобрити новчана средства за додатак за додатно опререћење на раду за државне службенике и намештенике у Основном суду у Лесковцу, све у циљу доношења решења,  којим ћете утврдити,  право на додатак за додатно оптерећење на раду,  од најмање 20 радних дана месечно,  у износу од 8% основне плате.

   Напомињем, да државни службеници и намештеници Основног суда у Лесковцу, имају законско право на овај додатак, те Вас молим, да што хитније, размотрите овај захтев,  и одобрите новчана средства за исплату овог додатка, како би спречили подношење одговарајућих тужби надлежним судовима, за остваривање овог права државних службеника и намештеника,  у Основном суд у Лесковцу,  за претходне године.

 

    Став,  Синдиката Организација Правосудних Органа Србије - СОПОС-а,  је, да преговорима са Министарством правде Републике Србије, (што је,  у обостраном интересу),  наставимо,  искрени и отворени, партнерски социјални дијалог, у доброј вери и намери,  и покушамо разрешење проблема запослених, како се,  не би, даље одлагало решавање, већине спорних питања, све у ишчекивању доношења,  Закона о запосленима у правосуђу РС.

 

    Молимо Вас, да закажете хитан састанак, само са представницима Синдиката СОПОС, имајући у виду, да,  са Синдикатом правосуђа Србије,  немамо исте захтеве.

 

    Од предстојећег, очекиваног  састанка, који ће те,  нам, надам се , уприличити,  зависиће,  и  наше даље поступање,  имајући у виду, сва ранија искуства.

 

    Надамо се,  да нећемо бити  принуђени,  да се обратимо Председнику Републике Србије Александру Вучићу, и да ћете имати разумевање за ову нашу иницијативу.

 

    У противном,  мораћу, промптно, без одлагања,  да закажем,  састанак Главног одбора СОПОС-а, на којем се између осталог а све  на основу расположења у бази,  у овом, актуелном тренутку,  може  очекивати и  доношење  других , различитих одлука, па и одлуке,  за евентуалну радикализацију, и подизање нивоа,  наше синдикалне борбе, све сагласно  и у вези,  са одговарајућим позитивно правним прописима.

 

    Упућујући ову иницијативу, са темама за предстојећи састанак, у нади  да ћемо брзо доћи до договора, а у циљу побољшања материјалног и сваког другог положаја запослених у правосуђу, срдачно  Вас поздрављам.

 

 16.11.2023.                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОС-а            

                                                                                                                                                                          Виолета Марковић с.р.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.