Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗРАДА НАЦРТА ЗАКОНА

 • 20 / Februar 2017
ИЗРАДА НАЦРТА ЗАКОНА

У среду 22.02.2017. године, у Министарству правде биће одржан састанак радне групе за израду Нацрта Закона о правосудној администраци. Радној групи ће бити представљени наши предлози и то: 

 НАЧЕЛНИ  ПРЕДЛОЗИ  ЗА  НАЦРТ  ЗАКОНА

 1. ДЕФИНИСАЊЕ САДРЖИНЕ ЗАКОНА:

- израда и доношење Закона који би на јасан и свеобухватан начин уредио права, обавезе, одговорности  запослених у правосудним органима.

- израда и доношење Закона „специјални закон“, који би уредио специфична (посебна) права, обавезе и одговорности запослених у правосудним органима,

- измена постојећих прописа ( Закон о уређењу судова, Закон о јавним тужилаштвима и други подзаконски акти и доношења потребних Законских и подзаконских прописа).

 1. ПОБОЉШАЊЕ ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА НАМЕШТЕНИКА :

- постојање платних разреда за намештенике,

- оцењивање и напредовање у више платне разреде или напредовање кроз године радног стажа,

- правосудна стража - прелазак у државне службенике,

- сви намештеници који испуњавају законске услове „по сили закона“, у одређеном року превести у државне службенике или им оставити одређени рок да стекну одговарајућу школску спрему и друге посебне услове потребне за државне службенике и стицањем истих, превођење у државне службенике.

 1. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПРАВОСУЂУ :

- руководилац правосудног органа и конкурсна комисија у истом органу да буду одговорни за планирање запошљавања у правосудном органу, а не централни орган, али да централни орган (Мин. правде или ВСС буде другостепени орган),

- кратки рокови у којима мора бити донета првостепена одлука о изабраном кандидату (нпр. 8 или 15 дана од завршеног конкурса), рок за жалбу на одлуку и рок у коме мора бити донета другостепена одлука (исто 8 или 15 дана),

- постојање јасних критеријума за запошљавање у правосудном органу уз обавезну писмену порверу (тест знања, способности, тест личности, интелигенције... и усмени разговор са кандидатом), чији би циљ био пријем најбољих кандидата на конкурсу,

- обавеза пробног рада на период од 6 месеци приликом закључења уговора на неодређено време, осим обављања пирпавничког стажа и оцењивање рада службеника и намештеника приликом пробног рада,

- развраставање радних места службеника и намештеника

 1. ПРИПРАВНИЦИ :

- обавезно предвидети средства за запошљавање приправника сваке календарске године приликом утврђивања средстава у предлогу закона о буџету или у буџету за правосудне органе или на неки други начин (средства у буџету за пријем приправника кроз програме НСЗР...),

- именовање одговорног лица за праћење и усмеравање рада приправника и постојање обавезног програма обављања приправничког стажа.

 1. СУДИЈСКИ И ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ :

- СУДОВИ: звања - судијски сарадник, виши судијски сарадник, судски саветник и виши судски саветник (секретар суда, ВКС...) и помоћници на положају ВКС,

- ТУЖИЛАШТВА: звања – тужилачки сарадник, виши тужилачки сарадник, тужилачки саветник и виши тужилачки саветник (секретар тужилаштва, РЈТ) и помоћници на положају,

- посебан статус тужилачких и судијских помоћника који објављују стручне радове и баве се науком,

- тачно дефинисање  и повећање надлежности помоћника уз одговарајуће повећање плате,

- могућност судијских и тужилачких помоћника да полажу завршни испит на Правосудној академији уз услов година радног стажа на пословима у правосудном органу.     

 1. СТРУЧНО УСВАРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ :

- постојање плана стручног усавршавања и образовања службеника и намештеника, начин реализације плана, уз обезбеђивање средстава у буџету за исте сврхе.

 1. ОЦЕЊИВАЊЕ РАДА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА :

- ко врши оцену рада и у којем периоду (претпостављени службеник или намештеник једном годишње),

- постојање јасних критеријума за оцену рада и испуњења радних циљева и обавеза упознавања оцењивања о начину и поступку оцењивања,

-  постојање обрасца за оцењивање

- последице оцењивање (напредовање у виши платни разред без других органичења и повећање плате, али уз одређивање максималног броја запослених који могу добити највишу оцену сваке године (15-20%од укупног броја запослених)

- посредовање у случају ако је оцењени службеник или намештеник незадовољан предлогом оцене.

 1. ТРАЈАЊЕ И УСЛОВИ РАДА :

- годишњи одмор у трајању од најдуже 35 дана,

- одсуство са рада ради верских празника у трајању од 2 дана,

- неплаћено одсуство у трајању од 2 године,

- рад у стручним комисијама правосудног органа ван радног времена уз додатак на месечну плату.

 1. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК :

- подела на лакше и теже повреде службених дужности и јасна подела истих,

- одлучивање о лакшим повредама - руководилац правосудног органа и право жалбе другостепеном органу,

- теже повреде – дисциплинска комисија од 5 чланова које именује руководилац правосудног органа, право жалбе другостепеном органу,

- јасан псотупак дисциплинских органа (захтев, одговор на захтев, поступак, одлука, жалба, застарелост),

- посредовање у решавању лакших повреда,

- одређивање и извршење казне.

 1. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ЗАПОСЛЕНИХ :

- руководилац правосудног органа,

- ако постоји захтев запосленог, у року од 15 дана од дана пријема захтева, а ако не одговори у овом року, сматра се да је усвојен захтев запосленог.

 1. ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА :

- дефиниција посредовања (спорни однос између службеника и намештеника, подређени и надређени, оспоравање предлога оцене, притужбе на лично узнемиравање, дискриминацију, злоупотребу положаја, лоше или неправилно извршавање управљачких и др. Функција, пре покретања дисциплинског поступка, други спорни односи)

-поступак и посредник.

 1. ДОНОШЕЊЕ И ИЗМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА :

- 90 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ :

- Закон о раду и Закон о државним службеницима на питања која нису уређена овим законом,

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места донети у року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона,

- Ступање на снагу 01.01.2018. године....(изузеци).

Молимо све запослене да наставе са достављањем предлога и сугестија које ће допринети изради што бољег закона о правосудној администрацији. Извештаја о раду радне групе биће редовно објављиван.

Главни одбор

 

 

                                                                    

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.