Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Извештај са састанка 12.11.2019.године

 • 15 / Novembar 2019

IZVEŠTAJ SA SASTANKA ODRŽANOG 12.11.2019. GODINE U MINISTARSTVU PRAVDE

 

Na sastanku u Ministarstvu pravde koji je održan dana 12.11.2019. godine predstavnike sindikata SOPOS je primila pomoćnica ministra pravde Slavica Jelača. Na istom su raspravljane teme:

 1. Uticaj izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji se primenjuje počev od 01.01.2019. godine, na radnopravi status sudskih izvršitelja, upisničara, zapisničara i drugih zaposlenih u pravosudnim organima koji postupaju u izvršnim odeljenjima pravosudnih organa.

 • Od strane Ministarstva dobili smo uverenje da neće biti izmena sistematizacija u smislu smanjenja broja zaposlenih nakon stupanja na snagu ovog Zakona, već da će se izvršiti izmena sistematizacije u okviru postojećeg broja zaposlenih, tako da će zaposleni koji rade na izvršenjima biti preraspoređeni na odgovarajuća radna mesta u okviru istog organa, kao što je to bio slučaj i kada je veliki broj predmeta predat u nadležnost javnim beležnicima (ostavina, overe i slično) ili će ostati da rade na izvršenjima u okviru nadležnosti koje ostaju sudovima.

 1. Radnopravni status pravosudne straže i drugog pomoćnog osoblja u pravosudnim organima RS i planovi Ministarstva pravde RS vezani za ove zaposlene.

 • Bez izmene statusa za sada, u najavi su zajedničke službe.

 1. Poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnoj administraciji i stav Ministarstva pravde po ovom pitanju, imajući u vidu da je objavljeno uvećanje zarada u pravosudnim organima od 9%.

 • Povećanje zarada se očekuje od decembarskog primanja u iznosu od 9% na postojeću osnovicu.

 1. Usklađivanje sistematizacije radnih mesta zaposlenih prema stvarnim potrebama procesa rada, odnosno prestanak daljeg smanjenja broja zaposlenih, popunjavanje svih sistematizovanih radnih mesta i rešavanje pitanja velikog broja zaposlenih na određeno vreme.

 • Za sada neće biti proširenja sistematizacija, jer je još uvek na snazi zabrana zapošljavanja. U nekom kasnijem periodu očekuje se izrada projekta kojim će se najpre utvrđivati kriterijumi za broj saradnika u odnosu na broj sudija, pa nakon toga i broj ostalih zaposlenih.

 1. Neprimenjivanje ili selektivno primenjivanje odredbe člana 96 (S4) Zakona o državnim službenicima.

 • U velikom broju organa su raspisani interni konkursi radi popunjavanja izvršilačkih radnih mesta i primenjena je odredba čl. 96 (S4). Što se tiče roka za pruimenu ovog člana (16.12.2019. godine) naglašeno je da je to rok do kog treba da se otpočne postupak, a ne i da bude završen postupak po internom konkursu.

 1. Problemi vezani za primenu Odluke Ministarstva pravde Republike Srbije broj 401-00-1090/2019-10 od 05.07.2019. godine kojom je bliže uređeno ostvarivanje prava na solidarnu pomoć zaposlenih iz odredbe čl. 45 PKU za državne organe, jer je istom Odlukom znatno otežano i u određenim slučajevima onemogućeno ostvarivanje prava na solidarnu pomoć velikog broja zaposlenih, kao i to da prilikom donošenja sporne Odluke nije zatraženo mišljenje reprezentativnih sindikata shodno pređašnjim pregovorima i dogovorima između Ministarstva pravde Republike Srbije i reprezentativnih sindikata i odrede čl. 67 PKU za državne organe.

 • Solidarna pomoć – zahtevi za potrebnom dokumentacijom ostaju isti.

 1. Primena PKU za državne organe.

 • Primenu PKU prati Odbor tako da će na njihovim sednicima biti istaknuti i rešavani svi nastali problemi oko primene.

 1. Visina isplate na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada iz čl. 44 PKU za državne organe.

 • Isplata na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada iz čl. 44 PKU je u nepromenjenom iznosu i vršiće se i u 2020. godini o čemu će januara 2020. godine biti doneta odluka.

 1. Određivanje visine naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora za Budžet Republike Srbije za 2020. godinu, a shodno odredbi čl. 48 PKU.

 • U Budžetu Republike Srbije nisu predviđena sredstva za naknadu troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

 1. Nepoštovanje odredbe 48 PKU za državne organe koja se odnosi na dodatak za dodatno opterećenje na radu, konkretno čl. 38 st. 5 a u vezi čl. 38 st. 1 - 4 PKU za državne organe.

 • Do dana održavanja sastanka ova odredba je počela da se primenjuje.

Na kraju, imajući u vudi činjenicu da su na ovom sastanku sagledani svi problemi zaposlenih, mišljenja smo da je sastanak bio uspešan i da nam je nakon rešavanja statusa zaposlenih na izvršenjima, predstoji borba za status zaposlenih na određeno vreme, jer bi nerešavanjem njihovog statusa i eventualnim odlaskom ovih ljudi sav teret posla pao na zaposlene na neodređeno vreme, koji su prema postojećim sistematizacijama u malom broju u odnosu na obim posla.

 

Sastanku prisustvovali predstavnici sindikata:

Nela Đorđević – Sekretar Glavnog odbora

Bratislav Milenković – član Glavnog odbora

Nebojša Maksić – člna Glavnog odbora

Slavoljub Todorović – predstavnik radne grupe za pravosudnu stražu

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.