Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 03 / Oktobar 2016
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ГЛАВНОГ ОДБОРА

Дана 01.10.2016.године у Крагујевцу, одржан је састанак Главног одбора СОПОС-а, на којем је након извештаја о састанку у Министарству правде, констатовано да не постоји расположење послодавца да се поправи изузетно лош материјално-правни положај запослених у правосудним органима, а након вишесатне дискусије  донети су следећи  закључци:

                                                             1. ЗАКЉУЧАК

Да се од Министра правде, затражи информација о резултатима разговора са Председником Владе РС, која се тиче обећане помоћи запосленима у правосудним органима и да нам се тражена информација  достави најкасније до 07.10.2016.године.

                                                              2. ЗАКЉУЧАК

Због  тешког материјално-правног положаја, и избегавања послодавца да решава наше нагомилане проблеме,  Главни одбор СОПОС-а,  донео је Одлуку о ступању у ШТРАЈК упозорења.

ШТРАЈК упозорења ће се одржати дана 12.10.2016.године у временском периоду од 12 до 13 часова, са следећим захтевима:

А) Да се запосленима у правосудним органима Србије исплати обећана једнократна помоћ;

Б) Да се умањени део зараде од 10% врати запосленима у правосуђу на начин како је вршен обрачун до доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, врати на ниво месеца новембра 2014.године.

В) Да се приликом израде Нацрта закона о буџету за 2017.годину обавезно консултују репрезентативни синдикати, како би њиме била предвиђена средства за исплату: додатка за остварене резултате рада намештеника, напредовања државних службеника по основу оцењивања, додатка за прековремени рад, поклоне за Нову годину деци запосленог старости до 15 година, као и годишњих награда запосленима.

                                                              3. ЗАКЉУЧАК

Да се уради анализа прилива такси у 2016. години, и тражи повећања примања за побољшање материјалног положаја запослених, у 2017. години. 

                                                              4. ЗАКЉУЧАК

Да се не дозволи даљи одлив запослених из правосудних органа, обзиром да је на састанку у Министарству правде, истакнуто да нам не могу дати обећање да у 2017.години неће доћи до смањења броја запослених у правосуђу Србије.

                                                               5. ЗАКЉУЧАК

Да се приликом израда нових правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, а након ступања на снагу нових закона, систематизују, радна места запослених на одређено време који већ више година раде у правосуђу, и да се тиме омогући њихово запошљавање на неодређено време.

                                                                6. ЗАКЉУЧАК

Стручна комисија СОПОС-а, добила је задужење да у року од десет дана, предложи Главном одбору начин који ће омогућити остваривање права запослених, а која се пре свега односе на чланове 33, 44, 46 ПКУ за државне органе, и чланове 16,87,88 и 89, Закона о платама државних службеника и намештеника.

Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.