Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Извештај са састанка одржаног у Министарству државне управе и локалне самоуправе 25.05.2021.године

  • 04 / Juni 2021

Дана 25.05.2021.године, у Министарству државне управе и локалне самоуправе, одржан је први састанак поводом измена и допуна Посебног колективног уговора за државне органе, на којем су присуствовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства финансија и представници Синдиката СОПОС, Синдиката правосуђа и Синдиката државне управе.

 

                        На састанку су представици Синдиката државне управе предложили низ измена што се тиче плаћеног одсуства – због порођаја снаје, због смрти ујака, тетке, свекрве итд, као и плаћеног одсуства у току рада због одласка код јавног бележника и слично.

Представници Синдиката правосуђа су предложили да и именована и изабрана лица имају право на накнаду плате за годишњи одмор који ће се обрачунавати и исплаћивати у истом износу као да су радили као што је то прописано за државне службенике и намештеника Посебним колективним уговором за државне органе.

 

Синдикат правосуђа је предложио повећање коефицијента за намештенике, са којим предлогом се слаже и синдикат СОПОС, али је констатовано од стране представника Министарстава државне управе и локалне самоуправе и Министарства правде да коефицијенте није могуће мењати кроз ПКУ већ у закону о платама или да се донесе посебна Уредба. Међутим, представница Министарства финансије је истакла да за такво повећање у буџету нису предвиђена средства.

Стручна комисија Синдиката организација правосудних органа Србије – СОПОС, предложила је:

1. Додатак за време проведено у радном односу на основну плату тражити у висини од 0,5% основне плате за сваку навршену годину радног стажа без обзира где је претходно радио јер је то стечено право из радног односа.

2. Да се пропише обавезност исплате додатка за остварене резултате рада намештеника (аналогно додатку за прековремени рад, за рад ноћу, за рад на дан празника који није радни дан итд.), тако што ће се прописати да проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника утврђује се у висини од 1% месечног платног фонда запослених (државних службеника и намештеника) за месец који претходни месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника.

3. Права по основу додатка за додатно оптерећење на раду има и намештеник и то: дактилограф који обавља послове записничара, достављач, возач, спремачица, домар, који обавља послове радног места експедитора поште, правосудни стражар који обавља послове свог радног места са оружјем и правосудни стражар који обавља послове радног места без оружја, односно сваки намештеник који обавља послове радног места које је разврстано до IV врсте који додатно обавља послове веће сложености  од послова свог радног места. У пракси је ретко да руководиоци органа доносе решења о овом праву намештеницима па смо мишљења да исти треба прецизирати. Тражити доношење новог Правилника о правосудној стражи који ће регулисати, по узору на правилник МУП-а Србије, пре свега због стандардизације поступања, начина обављања послова, спровођења обука, питања везана за опрему, униформе итд.

4. Тражено је да наведене изјаве запосленог оверене од стране јавног бележника да солидарна помоћ није исплаћена од другог исплатиоца у Одлуци Министарства праде за остваривање права на солидарну помоћ државним службеницима и намештеницима, треба избрисати јер је онемогућено право запосленог да оствари право на солидарну помоћ. У вези са тим, стручна комисија СОПОС-а је истакла да Високи савет судства није донео никакву одлуку у вези са остваривањем солидарне помоћи тако да судије остварују право на солидарну помоћ без ограничења. Што се тиче солидарне помоћи да се повећа износ од 10.000,00 динара који се исплаћује већ дуги низ година.

5. Што се тиче коефицијената за државне службенике, а поводом доношења новог закона о платама, истакли смо да се по основу вредновање радне успешности државних службеника императивно предвиди награђивање државних службеника. Уколико се  законом да дискреционо право руководиоцима органа да могу да одлучују по питању примене права на награђивање државних службеника,  у највећем броју државних органа свело би се само на вредновање радне успешности без икакве могућности повећања плате у складу са законом, јер сматрамо да је законско прописивање додатних услова везаних за награђивање државних службеника непотребно јер ће се обесмислити сврха награђивања државних службеника, а у великој мери отежати остварење овог права и утицати да велики број државних службеника у суштини буде лишено права на награђивање по основу вредновања радне успешности и практично легализовати до сада праксу руководиоца одређеног броја органа који су и до сада онемогућавали запослене да напредују у платним разредима, односно сада да буду награђени.

6. Што се тиче коефицијената за намештенике сложили смо се да почетни коефицијенти за намештенике буду на начин како је то предложио Синдикат запослених у правосудним органима Србије, ближе означених у тексту за измену и допуну колективног уговора, које треба узети у обзир приликом израде закона о платама државних службеника и намештеника. С тим да треба Законом о изменама и допунама Закона о државним службеницима  прописати и за намештенике вредновање радне успешности, а у закону о платама предвидети минимум три нивоа награђивања намештеника.

7. Имајући у виду да је Министарство финансија дало сагласност за кадровки план којим је предвиђено да се 1.248 запослених на одређено време, путем интерног или јавног конкурса приме у стални радни однос, председник синдиката СОПОС је инсистирала да Министарство правде и Министарство финансија су требали да предвиде кадровским планом и запослене – намештенике који су у радном односу на неодређено време а за које нису постојала систематизована радна места државних службеника, тако да су остали као намештеници а испуњавају услове за обављање послова радних места државних службеника и имају потребне компетенције за рад на тим пословима али нису били испуњени услови у погледу допуштености попуњавања радног места јер нису постојала систематизована радна места државних службеника и да се првенствено предвиде у Кадровском плану и број запослених намештеника које треба превести у државне службенике и обезбедити за њих систематизована радна места државних службеника.

8. Што се тиче обавезности спровођења конкурсног поступка за рад на одређено време због повећаног обима посла, Стручна комисија СОПОС-а је тражила да сеЗаконом о изменама и допунама Закона о државним службеницимапредвиди спровођење интерног конкурса за пријем у радни однос на неодређено време запослених који су у радном односу на одређено време већ дуги низ година, јер би се спровођењем јавног конкурса, довело у питање позитивна могућност њиховог решавања радно-правног статуса.  

 

Сви представници присутних министарстава су истакли да неће бити утврђена висина по основу права на накнаду за топли оброк и регрес.

Закључак представника свих Синдиката је:

да Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство правде и Министарство финансија нађу модалитет у циљу побољшања материјалног положаја намештеника и да уколико не постоји ниједна од могућности које су синдикати предложили по основу повећања коефицијента, повећања по основу додатка за остварене резултате ради или повећања по основу додатка за додатно оптерећење на раду, да се намештеницима исплати једнократна помоћ до изналажења повољнијег решења. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Председник СОПОС-а

                                                                                                                                                                                                                        Виолета Марковић

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.