Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

КОМЕНТАР

  • 22 / Mart 2017
КОМЕНТАР

                                                                         ПРОБЛЕМ НАПРЕДОВАЊА  ДРЖАВНИХ  СЛУЖБЕНИКА

           Неколико година уназад, у правосуђу Републике Србије постојала је различита пракса која се тицала напредовања државних службеника у виши платни разред на основу оцењивања.

           У неким правосудним органима до ове године напредовање је текло несметано, тако да је сваке године одређени број државних службеника напредовао у више платне разреде и стицао већу плату, негде је доношено решење о напредовању, али без повећања плате, док у одређеном броју правосудних органа годинама уназад није ни доношено решење о напредовању, тако да је у одређеном периоду дискриминисан велики број државних службеника јер им је било онемогућено право на напредовање.

                До 2017. године руководиоци правосудних органа који нису доносили решења о напредовању, позивали су се на допис Министарства правде Републике Србије који је иначе био у супротности са Законом о државним службеницима и Законом о платама државних службеника и намештеника и тиме у супротности са одредбом чл.195 ст.1 Устава Републике Србије.   

                Међутим, дана 27.02.2017. године Министарство правде Републике Србије је опет упутило допис број: 011-00-41/2017-10 који је достављен свим правосудним органима, у коме обавештавају руководиоце о одредби чл.10 Закона о буџету РС за 2017. годину и да у 2017. години нису планирана средства за напредовање државних службеника у виши платни разред, по основу оцењивања, као и за исплату додатака за остварене резултате рада намештеника.

                Дакле, наш послодавац је опет донео противзаконити акт, којим практично укида напредовање државних службеника у виши платни разред, по основу оцењивања, а по информацијама добијених од синдикалних организација, скоро сви руководиоци правосудних органа су спремни да поступају по овом противзаконитом допису.

                Одредбом чл.7 Закона о државним службеницима ја прописано да је забрањено повлашћивање или ускраћивање државног службеника у његовим правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне, националне или политичке припадности или због неког другог личног својства.

                Одредбом чл.10 ст.1 Закона о државним службеницима ја прописано да напредовање државног службеника зависи од стручности, резултата рада и потреба државног органа.

                Одредбом чл.87 ст.3 Закона о државним службеницима ја прописано да државни службеник може да напредује и преласком у виши платни разред, без промене радног места, према закону којим се уређују плате у државним органима.

                Одредбом чл.1 Закона о платама државних службеника и намештеника је прописано да овим законом уређују се плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника.

                Одредбом чл.16 ст.1 Закона о платама државних службеника и намештеника је прописано да државни службеник коме је две године узастопно одређена оцена "нарочито се истиче" напредује за два платна разреда, ст.2 истог члана закона да за један платни разред напредује државни службеник коме је две године узастопно одређена оцена "истиче се" или оцене "нарочито се истиче" и "истиче се", без обзира на њихов редослед и ст.3 истог члана закона да за један платни разред напредује државни службеник коме је три године узастопно одређена оцена "добар" или оцене "истиче се" и "добар", без обзира на њихов редослед.

                Најзад, због свега напред наведеног на недвосмислен начин се може утврдити да је допис Министарства правде Републике Србије број: 011-00-41/2017-10 од 27.02.2017. године противзаконит, да се истим дописом и одредбом чл.10 Закона о буџету, покушава ускратити право на напредовање државним службеницима у правосудној администрацији и преуредити питање права и плата државних службеника и намештеника, које једино може бити уређено  Законом о државним службеницима и Законом о платама државних службеника и намештеника, и тиме поступа супротно одредбама чл.7, 10 ст.1 и 87 ст.3  Закона о државним службеницима, као и одредбама чл.1 и 16 Закона о платама државних службеника и намештеника.

                У наредном периоду  СОПОС ће предузети све неопходне мере које ће бити усмерене на овај проблем, па молимо своје чланове да пошаљу своје предлоге и сугестије везане за проблем напредовања државних службеника, како би смо заједнички дошли до бржег решења.ПРОБЛЕМ НАПРЕДОВАЊА  ДРЖАВНИХ  СЛУЖБЕНИКА

Главни одбор

    

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.