Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Мишљење СОПОС-а о Анексу ПКУ 2022. годину

  • 04 / Februar 2022

              

 

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 

Марија Обрадовић, министар

                                                                                                   Ул.Бирчанинова бр. 6

 11000 Б Е О Г Р А Д

 

                      Поштовани,

 

            У вези са договором са састанка одржаног 31.јануара 2022.године поводом преговора за измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, бр.38/2019 и 55/2020), а у вези са Вашим предлогом  анекса ПКУ за државне органе, достављамо Вам наше мишљење.

 

            Важећи ПКУ за државне органе је закључен између учесника у колективном преговарању у Београду дана 30.05.2019. године, а истиче му важење 31.05.2022.године јер је објављен  у „Службеном гласнику РС“ број 38 дана 31.05.2019.године с тиме да је одредбом чл.81. истог ПКУ прописано да овај уговор ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу.

 

            Одредбом чл.263.ст.1 Закона о раду је прописано да се колективни уговор примењује на период до три године, а ст.2. истог члана закона да по истеку рока из става 1. овог члана, колективни уговор престаје да важи, ако се учесници колективног уговора другaчије не споразумеју најкасније 30 дана пре истека важења колективног уговора.

 

            Одредбом чл.1 ст.2 Правилника о регистрацији колективних уговора је прописано да изменом колективног уговора, у смислу овог правилника, сматра се свака промена, односно измена, допуна, отказ, приступање, одлука о проширеном дејству, одлука о изузимању од примене, друга измена у одредбама или примени колективног уговора и споразум о продужењу рока његовог важења.

            Одредбом члана 3.ст.2.тач.3.Закона о раду прописано је да „Ако учесници колективног уговора не постигну сагласност за закључивање колективног уговора у року од 60 дана од дана започињања преговора“ а одредбом става 3.члана 3. Закона о раду прописано је да у том случају учесници колективног уговора су дужни да наставе преговоре у доброј вери.

 

Имајући у виду напред наведене одредбе, а посебно имајући у виду да Посебном колективном уговору за државне органе истиче важење 31.05.2022.године и да је задњи рок 29.04.2022.године за потписивање Споразума о продужењу рока важења ПКУ односно закључење новог ПКУ или Анекса ПКУ, то је преговарачки тим Синдиката организација правосудних органа Србије – СОПОС мишљења да треба одмах наставити преговоре  како би се сви потписници сагласили за закључење новог ПКУ или Анекса ПКУ, обзиром да за ниједан предлог СОПОС-а нисмо добили Вашу сагласност, при том нама предлажете измене постојећег ПКУ, а за време преговарања које је било дуже од законског рока од 60 дана (преговори трају од 25.05.2021. до 31.01.2022.године), нисте добили сагласност репрезентативних синдиката потписника за Ваш предлог на изменама чл.33а ПКУ а за који сте инсистирали на преговорима, а у мејлу којим сте нам доставили Предлог анекса ПКУ за државне органе напомињете да ћете и даље инсистирати на изменама чл.33а како би се ускладио са препоруком Владе.

 

            Напомињемо да нам преостаје законска могућност да се важење постојећег ПКУ за државне органе без икаквих измена и допуна, и то најкасније до 29.04.2022.године, споразумом учесника, продужи за једну или за три године.

 

 

С’ поштовањем.

 

 

 

                                                                                      Преговарачки тим

СОПОС-А

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.