Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка у Министарству правде 18.11.2021. године

  • 19 / Novembar 2021

                                                                                                              

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 18.11.2021. године са почетком у 13 часова у Министарству правде одржан је састанак. Састанком је председавао Горан Џафић, помоћник Министра правде из Сектора за материјално – финансијске послове, а присуствовали су из Министарства правде и Весна Ковачевић, Начелник Одељења за кадровске и аналитичке послове и саветник Саша Гикић, представница Министарства финансија, представници Високог савета судства, као и представници Управе за извршење кривичних санкција,  а са стране синдиката били су присутни представници синдиката СОПОС-а и представници Синдиката правосуђа.

Пошто је председница Синдиката правосуђа препустила да се прво Синдикат СОПОС изјасни о предлозима, указала сам и предложила следеће:

 

1. Имајући у виду изузетно лош материјални и правни положај намештеника у правосудној администрацији, па је најпре предложено да је потребно предузети хитне мере да се унапреди положај истих, тако што би намештеници са 4. средње стручне спреме и вишим степеном стручне спреме, са положеним државним испитом, дакле који испуњавају све услове за државне службенике, „преведу“ у положај државних службеника и да приликом распоређивања добију коефицијент трећег платног разреда од 1,71 имајући у виду оцењивање намештеника из чл.12.ПКУ као мерило за утврђивање годишњег одмора, и тиме макар побољшамо положај одређеног броја намештеника, а све у складу са позитивним прописима, који је предлог прихваћен.

 

2. Предложила сам такође да намештеницима исплати једнократна помоћ у износу од 20.000,00 динара најкасније до 31.12.2021.године, као прелазно решење односно до повећања њихових коефицијента кроз измену Закона о платама државних службеника и намештеника или доношења Уредбе о коефицијентима, како би се бар у једном делу, надокнадиле изостављене намештеничке награде у овој години. И овај предлог је прихваћен од стране Министарства правде као реалан. Међутим, са нашим предлогом који не би био коначно решење већ само  прелазно решење до доношења правног оквира који би омогућио повећање кофицијента намештеницима, није била сагласна и исти одбила Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић.

 

3. Што се тиче регреса и топлог оброка, на моје питање, представница Министарства финансија је дала одговор да се тренутно разматра и да још увек не зна који су финансијски ефекти.

 

4. Указала сам и на чињеницу да је Високи савет судства опет противправно закључио Уговор о осигурању запослених у правосуђу РС за 2021. годину без консултација и сагласности репрезентативних синдиката у правосуђу, пре расписивања јавне набавке за закључење уговора о осигурању за запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете, до сада никада нису преговарали и прибавили нашу сагласност, као репрезентативног синдиката, иако су на то били обавезани одредбом чл.27 ст.2 ПКУ за државне органе. На састанку су присуствовали представници Високог савета судства, који су нам рекли да су прибавили сагласност Синдиката правосуђа, па су нам се извинили и дали обећање да ће следеће године, пре расписивање јавне набавке затражити и од СОПОС-а предлоге за осигурање запослених.

5. Предочила сам и то да послодавац и Влада РС, никада нису позвали учеснике ПКУ за државне органе да преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата, а што су били дужни сваке године у поступку доношења Предлога буџета Републике Србије, тако да никада нису примењиване одредбе чл.29 и 30 ст.4 ПКУ за државне органе.

Министарство правде нам је саопштило да ће правосуђе имати повећање за 7% на децембарску плату која ће се исплатити у јануару 2022.године.

 

6. Министарство правде нам је дало предлог за намештеничке награде да буду у износу од 3.600 динара на годишњем нивоу односно у износу од 10% од платног фонда намештеника, на шта сам реаговала јер то није неко решење обзиром да сви намештеници не примају намештеничке награде и дала предлог да се, за намештенике 4-те врсте са коефицијентом 1,50 и 6-те врсте са коефицијентом 1,0, повећа додатак на име побољашања материјалног положаја запослених и то у висини од 10.000 динара а да за све остале остане износ од 5.500 динара, тако да је од стране присутних представника министарстава предлог такође узет у разматрање и прихваћен као реалан.

 

Након разматрања предлога и захтева синдиката СОПОС-а, председница Синдиката правосуђа је изнела став да је једино могуће исправно решење повећање коефицијената за 30% намештеницима, иако су сви представници министарстава покушавали да објасне да је правно немогуће да се одмах промене коефицијенти намештеницима.

Пошто је затражено од синдиката да се усагласимо са предлозима, испред Синдиката СОПОС јасно сам рекла да се и ми залажемо за повећање коефицијента намештеницима али уколико то правно није могуће у скорије време онда би требало наћи прелазно решење а то је оно што сам већ напред навела.

Од стране ресорних министарстава предочено нам је да у вези са доношењем Закона о правосудној администрацији односно доношењем новог Закона о државним службеницима и намештеницима, као и усаглашавањем Закона о платама државних службеника и намештеника са Законом о систему плата запослених у јавном сектору треба да се донесу и Закони о правосудној стражи односно Закон о правосудној полицији и Закон о правосудној администрацији ( доношење ова два Закона СОПОС је већ предложио надлежним министарствима ) које је предвиђено Стратегијом за 2022. годину, потребно је да синдикати доставе своје предлоге односно нацрте за исте.

Поводом тога, предочено им је да би требало предвидети напредовање намештеника.

Закључак је да Министарставо правде, предочи Министарству финансија све предлоге и захтеве синдиката, и са конкретним решењима за превазилажење проблема правосудне администације закажу састанак током наредне недеље.

Напомињемо, да је став СОПОС-а да преговорима са Министарством правде Републике Србије и Министарством финансија заједнички решимо напред наведене проблеме намештеника и у обостраном интересу је да се настави социјални дијалог, јер смо на састанку увидели да представници министарстава чине напоре и труде се да нађу модалитет за побољшање материјалног положаја намештеника.

С’ поштовањем.

                                                                                                                                                Виолета Марковић, председник СОПОС-а

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.