Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење за састанак у Министарству правде заказаног за 18.11.2021.године

  • 17 / Novembar 2021

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 16.11.2021.године синдикату СОПОС је достављен позив за састанак, који ће се одржати дана 18.11.2021.године у 13 часова у Министарству правде. Иницијатива за састанак, је упућена од стране синдиката СОПОС, у циљу побољшања материјалног положаја свих запослених у правосудним органима и то за дефинисање висине накнаде за топли оброк и регрес, повећање основице за државне службенике и намештенике, доношење новог Закона о државним службеницима и намештеницима, доношења Правилника о правосудној стражи по узору на МУП-ов Правилник, повећања износа додатка за побољшање материјалног положаја запослених, повећање коефицијената за намештенике, увођење напредовања и за намештенике, изменити Закон о буџету и предвидети намештеничке награде у износу од 1% од укупне плате запослених јер тренутно намештеничке награде износе од 250 до 350 динара зависно од броја намештеника у правосудном органу тако да понуда Министарства финансија да се намештеничке награде повећају за 5% до 10% од стране синдиката СОПОС је одбијена.

Наш синдикат, у свим захтевима, указује на изузетно лош материјални и правни положај намештеника у правосудној администрацији па ћемо Министарству правде предложити да је потребно предузети хитне мере да се унапреди положај истих, тако што би намештеници са 4. средње стручне спреме и вишим степеном стручне спреме, са положеним државним испитом, дакле који испуњавају све услове за државне службенике, „преведу“ у положај државних службеника и тиме макар побољшамо положај одређеног броја намештеника, а све у складу са позитивним прописима.

Министарству правде и Министарству финансија упућивала сам више захтева са предлогом да се свим намештеницима, исплати једнократна помоћ до изналажења повољнијег решења односно до повећања њихових коефицијента кроз измену Закона о платама државних службеника и намештеника или доношења Уредбе о коефицијентима, како би се бар у једном делу, надокнадиле изостављене намештеничке награде у овој години. Намештеничке зараде су у висини, или у износу мањем, од минималне зараде, тако да не треба додатно објашњавати њихов тежак материјални положај.

На предстојећем састанку, указаћемо Министарству правде и на чињеницу да је Високи савет судства опет противправно закључио Уговор о осигурању запослених у правосуђу РС за 2021. годину без консултација и сагласности репрезентативних синдиката у правосуђу. Пре расписивања јавне набавке за закључење уговора о осигурању за запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете, до сада никада нису преговарали и прибавили нашу сагласност, као репрезентативног синдиката, иако су на то били обавезани одредбом чл.27 ст.2 ПКУ за државне органе.

Осим тога, послодавац и Влада РС, никада нису позвали учеснике ПКУ за државне органе да преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата, а што су били дужни сваке године у поступку доношења Предлога буџета Републике Србије, тако да никада нису примењиване одредбе чл.29 и 30 ст.4 ПКУ за државне органе.

Указаћемо и на проблем недовољног броја запослених у правосудним органима што узрокује притисак на запослене у правосудној администрацији (намештенике, службенике и носиоце функција), да без законског основа „добровољно“, обављају прековремени рад без накнаде, као и да нема праве евиденције таквог рада, тако да се поступа у супротности са одредбама чл. 26 Закона о платама државних службеника и намештеника и чл.38 ПКУ за државне органе који уређују додатак за додатно оптерећење на раду, одредбама чл.27 истога закона и чл.39 ПКУ који прописују додатак за прековремени рад.

До данашњег дана не примењују се одредбе чл.50. ПКУ и никада запосленима није исплаћивана годишња награда, једнократно на дан државности Републике Србије, или у више делова, нити нам је дата шанса да у поступку израде Закона о буџету преговарамо о висини и начину исплате годишње награде на који проблем је овај синдикат више пута указивао.

Напомињемо, да је став СОПОС-а да преговорима са Министарством правде Републике Србије покушамо решити напред наведене проблеме правосудне админстрације и да је у обостраном интересу да се настави социјални дијалог и покуша разрешење проблема запослених, и да се не би даље одлагало решавање многобројних спорних питања, и од предстојећег састанка ће зависити наше даље поступање, имајући у виду ранија искуства, може се очекивати и радикализација наше синдикалне борбе, о чему ћемо Вас редовно извештавати.

 

С’ поштовањем.

Виолета Марковић, председник СОПОС-а

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.