Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПКУ

  • 20 / Septembar 2016

Дана 16.09.2016. године, одржана је седница Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора. На седници се, између осталог, разговарало о материјалном положају запослених у правосуђу и другим државним органима, односно потреби повећања основице зараде и/или коефицијената, исплатама годишњих награда и враћања намештеничких награда и потреби усклађивања ПКУ са новим Законом о систему плата у јавном сектору.

У вези измена ПКУ у циљу побољшања материјално-социјалног положаја запослених у државним органима, представници синдиката су добили одговор да није могућа било каква измена која производи финансијске ефекте.

Међутим, представник СОПОС- а је предложио измене ПКУ у правцу повећања овлашћења Одбора за праћење примене ПКУ. Наиме, ако већ, за сада, нису дозвољене измене које би поправиле материјални положај запослених, могу се бар решавати конкретни проблеми у остваривању права запослених, која не захтевају финансијска средства, а који настају услед погрешне примене или одбијања да се примене одредбе ПКУ. Тако би, како је предложено, Одбор могао имати овлашћење да доноси закључке, препоруке, који би се прослеђивали министарствима и управама правосудних органа, како оних код којих је проблем непосредно уочен, тако и осталих правосудних и других државних органа. Иако овакве одлуке Одбора не би биле извршне нити правно обавезујуће, представљале би својеврсан „притисак“ на руководиоце правосудних органа који не поштују ПКУ, јер би њихови поступци били обзнањени, ако не широј јавности, онда њиховим колегама у другим државним органима и надлежним министарствима. Такође, на овај начин би се предупредили многи судски спорови, а без сложеног законског механизма мирног решавања спорова.

            Представници Владе РС у Одбору за праћење ПКУ за сада сматрају да оваква измена није прихватљива,  јер одлуке Одбора ни након измена не би биле правно обавезујуће, а слични механизми за решавање спорова не постоје ни у осталим посебним колективним уговорима које је закључила Влада Србије.

О повећању плата и другим питањима у вези материјалног положају запослених у правосуђу, преговоре ће надаље водити представници Главног одбора СОПОС-а и Министарства правде.

Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.