Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

P O Z I V

  • 20 / Januar 2009

Za sastanak Glavnog odbora SOPOS-a, koji će se odrĹľati dana 26.01.2009. godine, u Beogradu, u DOMU OMLADINE, ul. Makedonska 22/3, - prostorije UdruĹľenih sindikata Srbije, „SLOGA“, sa početkom u 10 časova. DNEVNI RED: 1. Dogovor izmedju Glavnog odbora SOPOS-a i UdruĹľenih sindikata Srbije „SLOGA“ o zajedničkom odlasku ispred Vlade Republike Srbije, radi neposrednog uručenja zahteva Vladi, za poboljšanje statusnog i socijalno ekonomskog poloĹľaja članstva. 2. Donošenje odluke o pristupanju SOPOS-a,UdruĹľenim sindikatima Srbije „SLOGA“ radi budućeg zajedničkog delovanja. 3. R a z n o. NAPOMENA: UvaĹľavajući predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika, koji su kao predlog Vladi predali UdruĹľeni sindi- kati Srbije „SLOGA“,SOPOS je zbog diskriminacije drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudju Srbije i njihove specifičnosti u odnosu na druge drĹľavne orga- ne, posebno definisao svoje zahteve prema Vladi, koji glase: 1. Da se izvrši nova preraspodela fonda za plate u pravosudju, tako da se odnos plata sa 1:9 ( koliko sada iznosi ), smanji na 1:6. 2. Da četvrti stepen školske spreme u pravosudju u osnovnoj plati, bude na proseku primanja plate u Republici Srbiji. 3. Da se iz fonda sudskih taksi obezbede sredstva za isplatu stimulacije drĹľavnim sluĹľ- benicima i nameštenicima u pravosudju i u 2009. godini. 4. Da Ministarstvo pravde prestane sa diskriminacijom reprezentativnog sindikata u pravosudju - Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, kao većin- skog sindikata i ne forsira manjinski, „ali poslušni“ - Sindikat zaposlenih u pravo- sudju i ne kupuje njihovu odanost i poslušnost parama iz sudskih taksi, kao i da ne odbija socijalni dijalog sa većinskim sindikatom SOPOS-om. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.