Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODREĐIVANjE BROJA SUDSKOG OSOBLjA U SUDOVIMA

  • 28 / Avgust 2009

Na osnovu čl. 57. stava 3. Zakona o uređenju sudova („SluĹľbeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/08), ministar pravde donosi PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODREĐIVANjE BROJA SUDSKOG OSOBLjA U SUDOVIMA 1. Osnovne odredbe Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se merila koja su osnov za određivanje potrebnog broja sudskog osoblja u osnovnom, višem, privrednom i prekršajnom sudu, kao i u apelacionom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Višem prekršajnom sudu, Upravnom sudu i Vrhovnom kasacionom sudu. Član 2. Potreban broj sudskog osoblja u sudu određuje se po pravilu prema broju sudija. Potreban broj sudskog osoblja na poslovima izvršenja i zemljišnih knjiga određuje se prema broju predmeta u sudu. 2. Merila za osnovni, viši, privredni i prekršajni sud Član 3. Broj sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika za osnovni, viši i privredni sud određuje se tako što na jednog sudiju dolazi po jedan sudijski pomoćnik ili po jedan sudijski pripravnik, s tim da ukupan broj sudijskih pomoćnika ne bude veći od 2/3, a broj sudijskih pripravnika od 1/3 u odnosu na ukupan broj sudija u sudu. Broj sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika za prekršajni sud određuje se tako što na tri sudije dolazi po jedan sudijski pomoćnik ili po jedan sudijski pripravnik, s tim da ukupan broj sudijskih pomoćnika ne bude veći od 2/3, a broj sudijskih pripravnika od 1/3 u odnosu na ukupan broj sudija u sudu. Član 4. Broj zapisničara – daktilografa u sudu određuje se tako što na: -jednog prvostepenog sudiju, odnosno jednog istraĹľnog sudiju dolazi po jedan zapisničar, -dve drugostepene sudije dolazi po jedan zapisničar. Član 5. Broj sudskog osoblja na tehničkim poslovima u višem, privrednom i prekršajnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,2 izvršioca. Broj sudskog osoblja na administrativnim poslovima u osnovnom i privrednom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,8 izvršilaca. Broj sudskog osoblja na administrativnim poslovima u prekršajnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,5 izvršilaca. Broj sudskog osoblja na administrativnim poslovima u višem sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,4 izvršioca. Član 6. Broj sudskog osoblja na informatičkim poslovima određuje se tako da u osnovnom, višem i privrednom sudu bude do tri izvršioca, a u prekršajnom sudu najmanje jedan izvršilac za tu vrstu poslova. Član 7. Broj sudskog osoblja na tehničkim poslovima u osnovnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,4 izvršioca. Broj sudskog osoblja na tehničkim poslovima u višem, privrednom i prekršajnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,2 izvršioca. Član 8. Na poslovima izvršenja i zemljišnih knjiga u osnovnom sudu na svakih 1.300 predmeta godišnje, dolazi po jedan izvršilac. Na poslovima izvršenja u višem,m privrednom i prekršajnom sudu na svakih 3.000 predmeta godišnje dolazi po jedan izvršilac. Član 9. Broj sudskog osoblja na poslovima odrĹľavanja čistoće određuje se prema veličini prostora za odrĹľavanje u sudu, tako da na 400 m2 dolazi jedan izvršilac. 3. Merila za apelacioni sud, Privredni apelacioni sud i Viši prekršajni sud Član 10. Broj sudijskih pomoćnika za apelacioni sud, Privredni apelacioni sud i Viši prekršajni sud određuje se prema broju sudija tako da na jednog sudiju dolazi po jedan sudijski pomoćnik. Član 11. U apelacionom sudu i Privredno apelacionom sudu obrazuje se daktilobiro u kome se broj zapisničara – daktilografa određuje tako da na dve sudije dolazi po jedan zapisničar – daktilograf. U Višem prekršajnom sudu na jednog sudiju dolazi po jedan zapisničar – daktilograf. Za obavljanje poslova dudske uprave u sudu obezbeđuje se jedan zapisničar – daktilograf. Član 12. Broj sudskog osoblja na administrativnim poslovima u apelacionom sudu i Privredno apelacionom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,4 izvršioca. Broj sudskog osoblja u Višem prekršajnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,5 izvršilaca. Član 13. Broj sudskog osoblja na informatičkim poslovima u apelacionom sudu, Privredno apelacionom sudu i Višem prekršajnom sudu određuje se tako da u sudu bude do tri izvršioca. Član 14. Broj sudskog osoblja na tehničkim poslovima u apelacionom sudu, Privredno apelacionom sudu i Višem prekršajnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,2 izvršioca. Član 15. Broj sudskog osoblja na poslovima odrĹľavanja čistoće određuje se prema veličini prostora za odrĹľavanje u sudu, tako da na 400 m2 dolazi jedan izvršilac. 4. Merila za Upravni sud Član 16. Broj sudijskih pomoćnika u Upravnom sudu određuje se prema broju sudija, tako da na jednog sudiju dolazi po jedan sudijski pomoćnik. Član 17. U Upravnom sudu obrazuje se daktilobiro u kome se broj zapisničara – daktilografa određuje tako da na dve sudije dolazi jedan zapisničar – daktilograf. Za obavljanje poslova sudske uprave u Upravnom sudu obezbeđuje se jedan zapisničar – daktilograf. Član 18. Broj sudskog osoblja na administrativnim poslovima u Upravnom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,8 izvršilaca. Član 19. Broj sudskog osoblja na informatičkim poslovima u Upravnom sudu određuje se tako da za tu vrstu poslova bude najviše tri izvršioca. Član 20. Broj sudskog osoblja na tehničkim poslovima u Upravnom sudu određuje se tako da za tu vrstu poslova na jednog sudiju dolazi po 0,2 izvršioca. 5. Merila za Vrhovni kasacioni sud Član 21. Broj sudskih savetnika u Vrhovnom kasacionom sudu određuje se prema broju sudija, tako da na jednog sudiju dolazi po jedan sudski savetnik. Broj sudskih savetnika u pripremnom odeljenju Vrhovnog kasacionog suda određuje se tako da na jedno veće dolazi po dva sudska savetnika. Broj sudskih savetnika u odeljenju sudske prakse određuje se tako da u svakom odeljenju sudske prakse bude najmanje jedan, a najviše tri sudska savetnika. Odeljenje sudske prakse ima sekretara odeljenja. Član 22. U Vrhovnom kasacionom sudu obrazuje se daktilobiro u kome se broj zapisničara – daktilografa određuje tako da na dve sudije dolazi po jedan zapisničar – daktilograf. Za obavljanje poslova sudske uprave u Vrhovnom kasacionom sudu obezbeđuje se jedan zapisničar – daktilograf. Član 23. Broj sudskog osoblja na administrativnim poslovima u Vrhovnom kasacionom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,8 izvršilaca. Član 24. Broj sudskog osoblja na informatičkim poslovima u Vrhovnom kasacionom sudu određuje se tako da za tu vrstu poslova bude najviše tri izvršioca. Član 25. Broj sudskog osoblja na tehničkim poslovima u Vrhovnom kasacionom sudu određuje se tako da na jednog sudiju dolazi po 0,2 izvršioca. 6. Završne odredbe Član 26. Potreban broj sudskog osoblja za druge poslove u sudu (lektor, portparol, sudski tumač, bibliotekar, međunarodne integracije), određuje se tako da za tu vrstu poslova u sudu bude obezbeđen najmanje jedan izvršilac. Član 27. UpraĹľnjena radna mesta u sudu popunjavaju se ako su predviđeni aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u skladu sa odobrenim kadrovskim planom za tekuću godinu. Član 28. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „SluĹľbenom glasniku Republike Srbije“. B r o j: U Beogradu, 13. avgusta 2009. M I N I S T A R, SneĹľana Malović

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.