Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА

  • 12 / Oktobar 2011

                                                                                                                          ПРЕДЛОГ

 

Министарство правде, с једне стране и Синдикат организација правосудних органа Србије (у даљем тексту: Синдикат), с друге стране,  дана _______ 2011. године закључили су следећи

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

                        1. Извршиће се исплата јубиларних награда државним службеницима и намештеницима у правосудним органима  иустановама за извршење кривичних санкција,који су то право стекли у 2009.и 2010. години.

Рок за реализацију је 30. децембар 2011. године.

 

2. У циљу побољшања материјалног положаја, извршиће се једнократна исплата државним службеницима и намештеницима у правосудним органима и установама за извршење кривичних санкција који се налазе на породиљском одсуству у 2011. години, у висини од 20.000 динараса припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Рок за реализацију је 30. децембар 2011. године.

 

3.У циљу побољшања материјалног положаја, намештеницима у правосудним органима и установама за извршење кривичних санкција, чија су радна места  разврстана у VI платну групу извршиће се једнократнаисплатау износу од 10.000 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, јер остварују право на плату у износу нижем од прописане минималне зараде.

Рок за реализацију је 30. децембар 2011. године.

 

4. Министарство правде ће наставити преговоре са Синдикатом  око повећања стимулације за остварене резултате рада државним службеницима и намештеницима у правосудним органима за 2012.годину, како би се резултат преговорa,a у складу са оствареним сопственим приходом - приливом средстава по основу наплате судских такси, уградио у буџет за 2012. годину.

Рок за реализацију је 31. децембар 2011. године.

 

5. Министарство правде ће подржати иницијативу Сидниката за измену Закона о платама државних службеника и намештеника, у делу који се односи на коефицијент за радна места намештеника, која су сврстана у V и VI платну групу, такошто се коефицијент за V платну групу мења са 1,2 и гласи 1,4, а коефицијент за VI платну групу са 1 мења и гласи 1,2.

 

6. Министарство правде ће остварити контакт са комерцијалним банакама у циљу обезбеђивања запосленима у правосудним органима и установама за извршење кривичних санкција стамбених кредита под повољнијим условима од тржишних.

Рок за реализацију је 31. децембар 2011. године.

 

7. Министарство правде ће у сарадњи са Синдикатом почети израду актаправосудних органа о процени ризика за радна места у радној околини.

 

    МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ                                                СИНДИКАТ ОРГАНИЗАЦИЈА

 Снежана Маловић, министар                                           ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СРБИЈЕ   

                                                                                    Драган Недељковић, председник            

                                                                                 

                                                           

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.