Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Predlog teksta Posebnog kolektivnog ugovora

  • 13 / April 2020

Zaključkom Vlade 05 Broj 53-3008/2020-2 („Službeni glasnik RS”, broj 50/20),  preporučuje se poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate kako bi se zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizloacije, obezbedilo pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za nakadu zarade.

S tim u vezi u prilogu vam dostavljamo predlog teksta Posebnog kolektivnog ugovora o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kako bi zaposleni koji odsustvuju sa rada iz napred navedenih razloga, mogli da ostvare pravo naknadu plate zbog privremene sprečenosti za rad u visini od 100% osnovne plate.

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.