Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

  • 07 / Februar 2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

                                                                                                                                                          Бирчанинова бр. 6

                                                                                                                                                            11 000 Београд

 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

 

Поштовани,

 

имајући у виду закључке са састанка одржаног дана 15.01.2020. године у Вашем Министарству, као репрезентативни Синдикат у правосуђу Републике Србије и учесник у закључењу ПКУ за државне органе, а на основу Споразума о сарадњи закљученим са Удружењем судија и тужилаца Србије (УСТ) од 26.12.2019. године, обраћамо Вам се са измењеним предлогом за измену и допуну Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, број 38/2019).

 

Најпре, сада предлажемо да се члан 2. став 3. ПКУ за државне органе измени и допуни тако да уместо „Изабрана, именована и постављена лица у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника остварују право на плаћено одсуство, неплаћено одсуство, солидарну помоћ, јубиларну награду, новогодишњи поклон, минули рад и дужину годишњег одмора сходно одредбама Уговора.“, сада гласи „Изабрана, именована и постављена лица у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника остварују право на плаћено одсуство, неплаћено одсуство, солидарну помоћ, јубиларну награду, новогодишњи поклон, минули рад, дужину годишњег одмора, накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, сходно одредбама Уговора, као и право на накнаду плате ако одредбе Уговора утврђују повољније услове накнаде плате од услова утврђених законом“.

 

Наиме, мишљења смо да је и првобитни предлог репрезентативних синдиката за измену члана 2. става 3. ПКУ за државне органе био довољно одређен и применљив имајући у виду одредбу члана 9 става 1 Закона о раду где је прописано да ако општи акт и поједине његове одредбе утврђују неповољније услове рада од услова утврђених законом, примењују се одредбе закона, те би се у конкретном случају „аутоматски“ примењивао повољнији пропис за именована и постављена лица у државном органу.

 

Како би смо отклонили сваку недоумицу и нејасноћу у евентуалној примени и тумачењу члана 2. става 3. ПКУ за државне органе сада предлажемо право на накнаду плате именованих и постављених лица у државним органима ако одредбе Уговора утврђују повољније услове накнаде плате од услова утврђених законом, дакле алтернативну примену Закона о раду или Посебног колективног уговора за државне органе.

 

Такође, предлажемо да се допуни члан 36. ПКУ за државне органе тако што би након 5. става био додат 6. став који би гласио „Намештеници из става 5. овог члана који обављају прековремени рад који је настао као последица одазивања на позив државног органа током приправности, имају право на додатак за додатно оптерећење на раду и на додатак за прековремени рад“.

 

Мишљења смо да би напред наведеном предложеном допуном члана 36. ПКУ за државне органе на недвосмислен начин било прописано право наведене категорије намештеника током приправности у правосудном систему РС и на права на додатак за додатно оптерећење на раду и на додатак за прековремени рад.

 

Напомињемо, да је од битног значаја за све запослене у правосудном систему РС да Влада РС у најкраћем могућем року донесе Одлуку којом би утврдила висину накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, сходно одредбама члана 48. ПКУ за државне органе, а ово након преговора са репрезентативним синдикатима.

 

Осим напред наведеног, овим путем се изјашњавамо да смо апсолутно против захтева послодавца да се уведе обавезно правдање трошкова за долазак и одлазак са посла запослених у правосудним органима РС подношењем послодавцу карти за превоз, рачуна за плаћено гориво или на неки други начин из разлога што би ова обавеза запослених само отежала посао рачуноводственим службама органа и отежала или онемогућила остваривање права запослених на накнаду трошкова за долазак и одлазак за посла. Посебно имајући у виду одредбе члана 13 Закона о државним службеницима, члана 37 Закона о платама државних службеника и намештеника, члана 2 става 1 тачка 1 и члана 3 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, члана 47 ПКУ за државне органе и њихово тумачење од стране највиших правосудних органа, сигурно је да нити један од наведених прописа није предвидео обавезу запослених да правдају трошкове за долазак и одлазак са посла на било који начин. У прилог напред наведеном истичемо и пресуду Врховног касационог суда Рев2 2888/2018 од 06.12.2018. године где је наведено да је законским прописима, тужиоцу, као државном службенику признато право на накнаду трошкова за долазак на рад и на одлазак са рада, чији је смисао да се обезбеди присуство запосленог на раду, при чему наведено право није условљено ни подношењем захтева, нити доказивањем да је запослени стварно подносио трошкове.

 

Најзад, овим путем вас обавештавамо да сте сходно одредби члана 79. става 2. ПКУ за државне органе, дужни да се о нашем предлогу изјасните у року од 15 дана. 

 

 

У Крагујевцу,                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а

07.02.2020. године.

                                                                                                                                                                 Милан Ђурђевић

 

 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.