Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE

  • 13 / Februar 2009

PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE OKRUĹ˝NOG SUDA U JAGODINI Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, kao reprezentativan i većinski granski sindikat u pravosudju Srbije, vodi odlučujuću borbu za zaštitu i po- boljšanje materijalnog poloĹľaja zaposlenih, ne samo sa Ministarstvom pravde, već i sa sindikatom koje se predstavlja kao Sindikat zaposlenih u pravosudju Srbije, na čelu sa predsednikom, ( ali ne znamo po kom osnovu ), Slavicom Ĺ˝ivanović. SOPOS veruje da Vi i zaposleni u OkruĹľnom sudu u Jagodini nemate prave info- rmacije o brojnim prevarama, podvalama i laĹľima gospodje Ĺ˝ivanović, koje je posled- njih par godina plasirala u javnost. SOPOS Ĺľeli da Vas podseti na poslednje tri godine. Njenim „poĹľrtvovanim“zalaganjem za poboljšanje materijalnog poloĹľaja zaposlenih u pravosudju, materijalni poloĹľaj zaposlenih je padao i padao do granice i ispod granice miimuma Ĺľivotne egzistencije. Setite se njenih zahteva za povećanje plata od 100% u decembru 2007. godine, od kojih nije ostalo ni 1%, a potpisla je socijalni program. Na izradi teksta Posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe radili su svi repre- zentativni sindikati, pa i SOPOS, celih pet meseci i usaglasili sve stavove, pa i stavove o toplom obroku i regresu. Kada je taj isti tekst pomenutog ugovora ponudjen na potpi- sivanje,svima je bilo jasno da su odredbe o toplom obroku i regresu izbačene iz teksta. Posle obavljenih konsultacija sa svojim članstvom SOPOS je i posle višednevnog ube- djivanja od strane Ministarstva pravde, odbio da potpiše Poseban kolektivni ugovor , za drĹľavne organe,sa razloga što on sadrĹľi manja prava i nepovoljnije uslove rada za zaposlene od Opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o radu Republike Srbije. Sindikat zaposlenih u pravosudju na čelu sa Slavicom Ĺ˝ivanović, potpisao je po- menuti ugovor i time stavio tačku na poboljšanje materijalnog poloĹľaja zaposlenih u pravosudju, kao što je uradio i prilikom zamrzavanja plata. Ovo su samo neki potezi pomenutog sindikata koji su prouzrokovali drastičana pad zarada zaposlenih u pravo- sudju. SOPOS ne moĹľe da veruje da postoje zaposleni u pravosudju Srbije, koji podr- Ĺľavaju Sindikat zaposlenih, koji radi isključivo za Vladu i u interesu pojedinaca iz svojih redova. Ali postoje pojedinci koji u svemu tome vide svoj lični interes, a koje su zaposleni delegirali ( ili ne ) u republički Odbor tog sindikata, kao što je to uradilo i pra- vosudje pomoravskog Okruga. Ovo je samo deo istine koji je prouzrokovao drastičan pad zarada zaposlenih u pravosudju. Naravno, ukoliko zaposleni ovo ne prepoznaju i ne spreče, mogu očekivati još teĹľu situaciju. O svemu ovome SOPOS ima nepobitne dokaze. Ovo Vam pišemo u Ĺľelji da upoznate sve zaposlene u pravosudju pomoravskog Okruga i upriličite jedan sastanak na koji će te pozvati predstavnike SOPOS-a, radi detaljnijeg informisanja ovih i još mnogo drugih, po zaposlene nedopustivih poteza po- menutog sindikata čije rukovodstvo Ĺľivi isključivo od prodaje vaših interesa. Kontakt telefoni: 023.561-929 mob. 063-633434 – mob. 063.10898-92. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.