Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Tajno pripremanje seta zakona o pravosuđu

  • 25 / Avgust 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je iz pouzdanih izvora došao do saznanja da je u pripremi set zakona o pravosudju uključujući i Zakon o mreĹľi sudova, koje bi trebalo da usvoji Skupština Republike Srbije u okrobru 2008. godine. SOPOS ne moĹľe a da ne primeti da se sada kao i mnogo puta ranije, zakoni pripremaju u strogoj tajnosti, mada ne vidimo ni jedan razlog za to. SOPOS izraĹľava sumnju da će propisi koji se odnose na drĹľavne sluĹľbenike i nameštenike u pravosudnim organima biti pozitivni po njih, jer u postupak njihovog donošenja nije uključen i nije mu pruĹľena prilika da se o njima izjasni. SOPOS kao reprezentativni sindikat Ĺľeli da aktivno učestvuje u donošenju onih propisa koji se odnose na drĹľavne sluĹľbenike i nameštenike jer ima ovlašćenje da zastupa njihove interese. SOPOS prati aktivnosti na donošenju zakona i ukoliko mu ne bude pruĹľena prilika da se o njima izjasni, obavestiće svoje članstvo i opredeliti svoje aktivnosti u skladu sa zahtevima članstva. Takodje, moramo da Vas podsetimo da postoji dogovor izmedju SOPOS-a i Ministarstva pravde da se sastanci odrĹľavaju jednom mesečno, radi informisanja članstva o merama koje Vlada i Ministarstvo preduzimaju, za rešavanje njihovog socijalno ekonomskog statusa. Pošto Vi kao resorni ministar, do sada niste pokazali Ĺľelju da razgovarate sa pregovaračkim timom SOPOS-a, mada smo Vam se više puta obraćali, to Vas molimo da nam dostavite radnu verziju seta zakona koji su u pripremi, kako bi smo upoznali članstvo. U protivnom orgnizovaćemo dolazak za Beograd, ali ne kao pregovarački tim SOPOS-a, već masovno na čelu nezadovoljnih, izgladnelih, omalovaĹľenih, eksploatisanih i opljačkanih drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudnim organima, kojima su oduzeta elementarna ustavna i zakonska prava, (prvo na topli obrok i regres). SOPOS hteo ili ne, kao njihov zastupnik, mora da se oglasi u svim pisanim i elektronskim medijima i javnost upozna sa poniĹľavajućim socijalno ekonomskim poloĹľajem drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudnim organima, koji rade, a od svog rada Ĺľive na minimumu i ispod minimuma Ĺľivotne egzistencije. Nema sumnje da ih je na ove pozicije dovela politika Vlade Republike Srbije, uz saučesništvo Ministarstva pravde, preraspodelom budĹľetskih sredstava i ukidanjem prava na korišćenje prihoda od sudskih taksi. Ove činjenice ne bi treblo da budu razlog da Vi sa SOPOS-om ne pregovarate. SOPOS Vam je dostavio jasno formulisane zahteve na koje Vi još uvek niste odgovorili.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.