Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Захтев Министарству

  • 25 / Juli 2019
Захтев Министарству

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОТПУНУ ПРИМЕНУ ОДРЕДБИ ЧЛ. 38 ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

 

 

Поштовани,

Као репрезентативни Синдикат у правосуђу РС, обраћамо Вам се као нашем послодавцу како бисмо указали на непримену одредби ПКУ за државне органе на запослене у Министарству правде Републике Србије.

ПКУ за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019 од 31.05.2019. године) је ступио на снагу даном објављивања у Службеном гласнику РС дана 31.05.2019. године. Многобројне измене и допуне колективног уговора се од дана ступања на снагу истог уредно и савесно примењују од стране руководилаца правосудних органа.

Међутим, провером на терену преко синдикалних организација, дошли смо до закључка да до данашњег дана највећи проблем за запослене представља непримена одредби чл. 38 ПКУ за државне органе, конкретно одредба чл. 38 ст. 5 ПКУ за државне органе.

Наиме, Министарству је познато да у правосудним органима РС многобројне значајне и сложене послове за фукционисање правосудног система РС обављају намештеници који фактички обављају послове веће сложености од послова свог радног места, односно обављају послове државних службеника. За обављање наведених послова намештеници имају значајно мања права и плате у односу на државне службенике који обављају исте послове. Како би смо иоле смањили разлику између наведених намештеника и државних службеника, од стране колективних преговарача била је прописана и измена чл. 38 ПКУ, односно допуна истог ставом 5. којим је прописано да намештеник који обавља послове радног места које је разврстано до IV врсте који додатно обавља послове веће сложености од послова свог радног места, има право на додатак за додатно оптерећење сходно одредбама чл. 38 ст. 1-4 ПКУ.

 

Највећи број руководилаца правосудних органа је правдао непримену наведених одредби ПКУ недостатком упутства Министарства правде РС, као и да ће почети са применом одредби чл. 38 ПКУ када добију јасна упутсва од стране Министарства.

Због свега напред наведеног, обраћамо се Министарству правде РС да у најкраћем могућем року сачини јасно упутство и да прецизан налог свим руководиоцима правосудних органа да у целости примене одредбе чл. 38 ПКУ за државне органе, и наведеним категоријама намештеника одреде коефицијенте у складу са пословима које обављају, а све са циљем да се у потпуности примене одредбе важећег ПКУ за државне органе и макар за мало побољша лош економски и професионални положај намештеника у правосудном систему РС који обављају послове од битног значаја и покуша да ублажи вишегодишња неправда према истим.

 

У Крагујевцу,

15.07.2019. године.

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.