Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ZAHTEV ZA HITAN SASTANAK

  • 20 / Avgust 2009

Glavni odbor SOPOS-a je uputio dopis ministarki pravde i V.D.Predsednici Vrhovnog suda Srbije za hitno uključivanje SOPOS-a u izradi socijalnog programa u predstojećoj reformi pravosuđa. Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 20. 08. 2009. godine K r a g u j e v a c MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Ministru SNEĹ˝ANI MALOVIĆ B E O G R A D Nemanjina 22-26 ZAHTEV ZA HITAN SASTANAK Ministre! Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, ne moĹľe prihvatiti činjenicu da se proces reforme pravosudnog sistema sprovodi bez konsultacija sa sindikatom, a naročito kada se radi o izboru i reizboru sudija i utvrdjivanju kriteijuma za novu sistematizaciju radnih mesta i utvrdjivanju viška zaposlenih u prvosudnoj administarciji. Rad Visokog saveta sudstva je, za sada zatvoren za javnost. U javnost se pustaju strogo cenzurisane informacije na bazi statističkih podataka koji mogu biti i subjektivno izkazani i prepravljeni od strane predsednika sudova, u koristi i protiv odredjenih sudija ili sluĹľbenika. U praksi do sada, ovakvi slučajevi su postojali. Sve ovo u javnosti otvara pitanje objektivnosti odlučivanja od strane Visokog saveta sudstva. Ovakav način rada Visokog saveta sudstva, otvara prostor da se i sada, kao i mnogo puta ranije, u pravosudje izaberu, ne vrsni pravnici i vrsni sluĹľbenici, već trećerazredni kadar, ali kadar koji je lojalan odredjenim političkim partijama, a naročito onim partijama koje su trenutno na vlasi i čine parlamentarnu većinu. SOPOS je većinski sindikat u pravosudju. Članovi SOPOS-a, su iz svih struktura zaposlenih, pa i iz redova nosilaca pravosudnih funkcija. Ĺ˝ive i rade godinama i decenijama u pravosudju. Upoznati su sa svim problemima koji prate sudstvo u poslednjih 20 godina. Znaju kako je ko i na koji način ušao u pravosudje. Ko radi po zakonu, a ko ne. Svedoci su da u bliskoj prošlosti, u reizborima i izborima noslica pravosudnih funkcija, kao i u prijemu administrativnog kadra, u mnogim slučajevima nisu poštovani ni kriterijumi ni merila, a naročito stručnost. SOPOS iz tih razloga Ĺľeli da se uključi u rad radnih tela Visokog sveta sudstva i Ministarstva pravde i da svojim učešćem doprinese iznalaĹľenju najboljih kadrovskih rešenja i spreči pojedince da na listu za izbor stave svoje ljubimce i pulene, partijski lojalne, a ne stručne kadrove. Uključivanje sindikata u Reformu sudstva, a naročita na utvrdjivanje i striktnu primenu kriterijuma i merila za izbor nosilaca pravosudnih funkcija i kriterijuma i merila za novu sistemazaciju radnih mesta, moĹľe dati samo pozitivne rezultate. SOPOS ne moĹľe da prihvati činjenicu da se iza zatvorenih vrata rešava sudbina njegovih članova, a da za to zvanično ne bude informisan. Samim tim je sprečen da na vreme reaguje na eventualne nepravilnosti. A reagovaće i to svim sredstvima sindikalne borbe, jer osnovna statutarna obaveza mu je da zaštiti svakog svog člana. Zato Vam predlaĹľemo da o svemu što je do sada uradjeno, zvanično obavestite SOPOS i razmislite o uključivnju u dalji rad. Kontakt telefoni: mob. 063-633434 – 060-5781390 Sve o SOPOS-u moĹľete naći na INTERNET SAJTU – www.sopos.org.rs PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.