Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Захтев за нарочито хитно поступање по препорукама Министарства Правде од 17.03.2020. године

  • 18 / Mart 2020

 

МИНИСТАРСТВО  ПРАВДЕ  РС

СУДОВИ

ЈАВНА  ТУЖИЛАШТВА

 -Руководиоцима  органа-


 ЗАХТЕВ ЗА  НАРОЧИТО   ХИТНО ПОСТУПАЊЕ

ПО ПРЕПОРУКАМА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ОД 17.03.2020. ГОДИНЕ 

 

                       

                        Препорукама за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања, проглашеног 15. марта 2020. године, Министарства правде број 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020. године, препоручен је свим руководиоцима судова и јавних тужилаштва начин рада свих запослених за време трајања ванредног стања и наложено руководиоцима да донесу Упутства и Одлуке и омогуће највећем броју запослених рад од куће, осим запосленима који су неопходни за несметано обављање послова у складу са Препорукама.

 

                        Међутим, од стране Синдиката је утврђено да у многим правосудним органима у Републици Србији још нису донета Упутства и Одлуке, да влада поприлична конфузија и да се велики број запослених налази у зградама судова и јавних тужилаштва, где обављају послове као да ванредно стање није ни проглашено, да се не поступа по Препорукама, да наведено стање може довести до озбиљног угрожавања живота и здравља великог броја запослених и њихових породица и да може доћи до преношења заразне болести, овде присутног Корона вируса. 

 

                        Дакле, на основу свега напред наведеног, захтевамо да руководиоци свих правосудних органа у најхитнијем року, а у свему сходно Препорукама за рад судова и јавних тужилаштва за време ванредног стања, проглашеног дана 15 . марта 2020. године, Министарства правде број 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020. године, донесу Упутства у складу са законом, Судским пословником и Правилником о управи у јавним тужилаштвима,  на тај начин што ће се највећем броју запослених у правосудним органима Републике Србије омогућити да рад по предметима обављају од куће, изузев када је неопходно да се рад по предметима обавља у згради суда  или згради јавног тужилаштва, дакле у хитним предметима, када је присуство запослених непходно у згради суда или тужилаштва.

 

                        Посебно истичемо обавезу руководиоца правосудних органа да у најхитнијем року запосленима у свим судовима и јавним тужилаштвима који су старији од 60 година, запосленима који имају хроничне здравствене проблеме, као и запосленима који имају децу до навршених 12 година живота, омогуће да одмах послове по предметима обављају од куће, те да Одлуку о овоме у складу са напред наведеном Препоруком одмах донесу.

 

 

 

                        Поред наведеног, истичемо и обавезу руководиоца правосудних органа да у најхитнијем року обезбеде сва средства заштите и хигијене за запослене у судовима и јавним тужилаштвима чије присуство буде непходно за време трајања ванредног стања.

 

                        Најзад, упозоравамо све руководиоце правосудних органа да морају наручито хитно поступити по препорукама Министарства правде и да морају хитним мерама заштити животе и здравље запослених и њихових породица, те да свако оклевање и спорост у доношењу Упутства и Одлука, а у складу са Препоруком Министарства правде, може проузроковати несагледиве последице по животе и здравље запослених у правосудним органима, да непоступање по Препорукама Министарства правде, као и по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање епидемије, представља извршење кривичног дела из чл. 248 и 249 Кривичног законика, те да ће овај Синдикат у најхитнијем року реаговати код надлежног Министарства правде, ако утврди да било који руководилац својим поступањем, односно непоступањем, угрожава животе и здравље запослених у правосудним органима Републике Србије.

                        С поштовањем.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                   Председник                      СОПОС-а

                                                                                                                                                                                                                                      Милан  Ђурђевић

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.