Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Записник са састанка 15.01.2020.године поводом иницијативе за измену и допуну ПКУ

  • 23 / Januar 2020

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

 

Дана 15. 01. 2020. године са почетком у 11:00 часова у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан jе састанак поводом Иницијативe за измену и допуну Посебног колективног уговора за државне органе коју је Министарству државне управе и локалне самоуправе поднео Синдикат правосуђа Србије, као и предлогa Синдиката управе Србије да се покрене поступак измене и допуне ПКУ за државне органе и ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе.

Састанку су присуствовали:

Представници Mинистарства државне управе и локалне самоуправе: Ивана Савићевић - помоћник министра,

Ивана Милинковић - шеф Одсека за систем радних односа, Биљана Грандовић, Јелена Љубинковић, Марија Пилиповић, Бојана Јакшић и Милица Соколовић;

Представници Министарства правде: Славица Јелача и Ђорђе Цветинчанин;

  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:  Драгана Краљ;
  • Представници Синдиката правосуђа Србије: Слађанка Милошевић, председник и Гордана Ненадић;
  • Представници Синдиката организација правoсудних органа Србије (СОПОС): Нела Ђорђевић и Братислав Миленковић.

Састанку нису присуствовали представници Министарства финансија, као ни представници Синдиката управе Србије.

 

На састанку се разговарало о предлозима за  измену и допуну Посебног колективног уговора за државне органе које је Синдикат правосуђа Србије доставио у Иницијативи за измену ПКУ, у вези допуне члана 2. став 3. ПКУ, тако да се прошири обим права која изабрана, именована и постављена лица у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника лица могу да остваре а која су утврђена ПКУ, измене члана  38. ПКУ ради увођења права на додатак за дежурство, као и измене члана 48. ПКУ у циљу дефинисања висине накнаде за право на топли оброк и регрес.

Поводом предлога измене члана 2. ПКУ, у делу који се тиче накнаде плате за коришћење годишњег одмора, представницима синдиката је указано да на овај начин може доћи до умањења права на накнаду за изабрана, именована и постављена лица у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника имајући у виду да се на њих примењује Закон о раду у складу са којим остварују право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци у коју улазе и додаци на плату (нпр. за приправност, за прековремене сате), док је чланом 32. ПКУ прописано да, запослени има право на накнаду плате док користи годишњи одмор која се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио, па би  прихватањем ове измене ова лица накнаду плате за коришћење годишњег одмора остваривала у висини само основне плате увећане за минули рад. С тим у вези представници синидиката су се изјаснили да ће размотрити наведено и консултовати са Удружењем тужилаца из разлога што би ово решење могло да буде неповољније за лица из члана 2. став 3. ПКУ.

Даље, у погледу права на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор, указано је да је то питање уређено чланом 76. став 1. Закона о раду, који се на идентичан начин примењује на функционере и да нема потребе да се изврши ова измена, јер је иста примена већ обезбеђена постојећим прописима.  

У вези накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, истакнуто је да како то право буду остварили државни службеници и намештеници, тако ће бити и за изабрана, именована и постављена лица у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника.

У вези предлога Синдиката да се уведе додатак за дежурство, представница Синдиката правосуђа Србије изнела је проблем у Специјалној затворској болници где доктори раде скраћено радно време, али пошто је њихово присуство обавезно и због потребе посла раде и по 12 сати, не могу да остваре накнаду за прековремени рад  јер је чланом 53. Закона о раду прописано да скраћено радно време искључује прековремени рад. Такође, указано је и на проблем у судовима и тужилаштвима у вези рада намештеника који обављају послове веће сложености и који по том основу остварују право на додатак за додатно оптерећење на раду у смислу да та лица не могу да остваре и право на накнаду за прековремени рад или када дежурају, јер додатак на плату за додатно оптерећење на раду искључује право на додатак за прековремени рад.  

С тим у вези, представници Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства правде су истакли да не постоји правни основ за дежурство који мора бити у закону, и дали су предлог могућег решења који је потребно размотрити, да се дежурство уведе само за здравствене раднике у Специјалној затворској болници, сходном применом одредаба прописа о здравственој заштити и дефинише одредба којим би било прописано да државни органи који су дужни да обезбеде услуге непрекидне здравствене заштите својих корисника, имају право да уведу дежурство као организацију рада, у складу са прописима о здравственој заштити у ком смислу би ти запослени за време дежурства за то време остваривали  право на накнаду за сваки сат дежурства као здравствени радници у складу са тим прописима.  

 Што се тиче питања намештеника који обављају послове веће сложености, представница МДУЛС, помоћник министра Ивана Савићевић је дала предлог могућег решења који је потребно размотрити да се у члану 38. ПКУ дода нови став 6. којим би се прописало да се ограничење којим додатак за додатно оптерећење на раду искључује додатак за прековремени рад не односи на намештенике из става 5. овог члана који обављају  прековремени рад који је настао као последица одазивања на позив државног органа током приправности.

Поводом наведених предлога помоћник министра Ивана Савићевић је истакла да је потребна процена финансијских ефеката и сагласност Министарства правде и да се затражи присутност представника Министарства финансија како би се изјаснили на наведене предлоге. Договорено је да до следећег састанака Министарство правде достави финансијске ефекте предложених решења, као и број лекара и здравствених радника у Специјалној затворској болници.

У вези предлога Синдиката правосуђа Србије, који се односи на обновљену иницијативу у вези топлог оброка и регреса, указано је да је потребно да се размотри могућност са Министарством финансија да се дефинише бар минимална висина накнаде за топли оброк и регрес.

 Након достављања финансијских ефекта од стране Министарства правде, биће заказан наредни састанак поводом иницијатве за измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе, о чему ће Министарство државне управе и локалне самоуправе благовремено  обавестити све учеснике.

 

                                                                                                                                                                    Записник сачињен 17. јануара 2020. године,

                                                                                                                                                             у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

 

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.