Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Vesti

P O Z I V

P O Z I V

 • 20, Januar 2009

Za sastanak Glavnog odbora SOPOS-a, koji će se održati dana 26.01.2009. godine, u Beogradu, u DOMU OMLADINE, ul. Makedonska 22/3, - prostorije Udruženih sindikata Srbije, „SLOGA“, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije >>>

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

 • 20, Januar 2009

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, kao većinski i reprezentativan sindikat u pravosudnim organima Srbije, ovim dopisom se obraća Vladi, Republike Srbije i Vama lično, a istovremeno ulaže energičan protest Vladi kao poslodavcu zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, i traži prijem predstavnika sindikata radi otvara- nja socijalnog dijaloga, zbog diskriminacije državnih službenika i nameštenika u pravosudju, omalovažavanja njihovog rada i dovodjenja na minimum i ispod minimuma životne egzi- stencije, zbog odbijanja Ministarstva pravde, da otvori socijalni dijalog sa sindikatima radi iznalaženja najboljih mogućih rešenja za poboljšanje njihovog socijalno ekonomskog i mate-rijalnog položaja. SOPOS će i ivog puta ponoviti svoje zahteve, ( koji su više puta upućivani Ministarstvu pravde, a koji glase:

Detaljnije >>>

P O Z I V

P O Z I V

 • 15, Januar 2009

Za sastanak predsedništva Glavnog odbora Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, koji će se održati u Beogradu, dana 16. 01. 2009. godine, sa početkom u 10 časova, u DOMU OMLADINE, prostorije Udruženih sindikata Srbije, ul. Makedonska, 22/III

Detaljnije >>>

O D L U K A Glavnog odbora SOPOS-a

O D L U K A Glavnog odbora SOPOS-a

 • 29, Decembar 2008

O D L U K A O stupanju zaposlenih u pravosudnim organima Srbije u totalnu obustavu rada. O vremenu početka totalne obustave rada, Glavni odbor SOPOS-a odlučiće 26.01.2009. godine, za kad je i zakazana sledeća sednica Glavnog odbora SOPOS-a.

Detaljnije >>>

DOPIS MEDIJIMA

DOPIS MEDIJIMA

 • 26, Decembar 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, za 29.12. 2008. godine, organizuje sastanak svih zaposlenih u pravosudnim organima šumadijskog okruga u sali Okružnog suda u Kragujevcu, u 10 časova, radi izjašnjavanja o daljim vidovima sindi- kalne borbe,povodom ZAMRZAVANJA PLATA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDJU I ZAMR- ZAVANJA PRIMENE PROŠIRENOG DEJSTVA OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA.

Detaljnije >>>

ZAPOSLENIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE

ZAPOSLENIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE

 • 22, Decembar 2008

Mora da ste primetili da se ovaih dana u javnosti i na sajtu pojavljuju parole Sindikata zaposelnih u pravosudju Srbije, kao samrtni vapaj umirućih aveti prošlosti, ogrezlih u prevarama i lažima prema onima koje tobož zastupaju, koje po ko zna koji put pokušavaju da prevare, da su uprvo oni ti koji su im u poslednjih nekoliko godina, „doneli visok standard i pozicije dostojne državnih službenika“. Rukovodstvo tog sindikata ogrezlo u prevarama i vrlo sumnjivim dogovorima sa Ministarstvom pravde, zaslepljeno svojim ličnim interesima, nije u stanju da vidi, (ali to vidite vi), da od pojave Sindikata zaposlenih u pravosudju i njihovog delovanja, vaše pozicije i vaše plate su, zahvaljujući njihovom zastupanju, padale su iz godine u godinu dok nisu pale do ispod granice ljudskog dostojanstva.

Detaljnije >>>

O B A V E Š T E N J E  SOPOS-A

O B A V E Š T E N J E SOPOS-A

 • 22, Decembar 2008

ZAPOSLENIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE Drage koleginice i kolege, zaposleni u pravosudnim organima Srbije! Mora da ste primetili da se ovih dana u javnosti i na sajtu pojavljuju parole Sindikata zaposelnih u pravosudju Srbije, kao samrtni vapaj umirućih aveti prošlosti, ogrezlih u preva- rama i lažima prema onima koje tobož zastupaju, koje po ko zna koji put pokušavaju da pre- vare, da su uprvo oni ti koji su im u poslednjih nekoliko godina, „ doneli visok standard i pozicije dostojne državnih službenika“

Detaljnije >>>

ODLUKA o stupanju u štrajk upozorenja

ODLUKA o stupanju u štrajk upozorenja

 • 17, Decembar 2008

GLAVNI ODBOR SINDIKATA ORGANIZACIJA PRAVOSUDNIH ORGANA SRBIJE SOPOS-a, uvažavajući stavove i mišljenja svog članstva, a i šire, velikog broja državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, zbog ignorisanja njihovog postojanja od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva pravde i Ministarstva za državnu upravu i lokalnusamoupravu, ponižavajućeg socijalno ekonomskog (materijalnog) položaja, odbijanja otvaranja pregovora i uspostavljanja dijaloga na iznalaženju realno mogućih rešenja na postavljene zahteve i neispunjenja istih, dana 17. 12. 2008. godine, na sastanku u Nišu doneo je ODLUKU

Detaljnije >>>

Ministru Snežani Malović i Pomoćniku ministra Vukici Bućković

Ministru Snežani Malović i Pomoćniku ministra Vukici Bućković

 • 04, Decembar 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, je imao dosta razumevanja za Vaše protokolarne obaveze. Ali jedno nije mogao da razume. Da ste preuzimajući finkcije ( koje su kratkotrajne ) u Ministarstvu pravde, sebe poistovetili sa „bogovima“ koji odlučuju o životu i smrti drugih. Ako Vam trenutne pozicije u vlasti daju pravo da odlučujete o životu i smrti pravosudja kao institucije, SOPOS nezna odakle Vam pravo da odlučujete o životu i smrti državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije. Ako ste želeli da o njima razgovarate kada ih isterate na ulicu, onda ste u tome i uspeli. Ako mislite da će te ih prevariti ponovo preko Sindikata zaposelnih u pravosudju, onda Vaše procene nisu dobre. Oni koji su prevareni od pomenutog sindikata već dva puta, teško je verovati da će to dozvoliti i treći put.

Detaljnije >>>

Dopis Ministru  Snežani Malović

Dopis Ministru Snežani Malović

 • 24, Novembar 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, odbio je da potpiše Poseban kolektivni ugovor za državne organe ( PKU ), iz više razloga. Jedan i osnov- ni razlog jeste što PKU nije uskladjen sa Zakonom o radu republike Srbije i sa Opštim kole- ktivnim ugovorom, čije je prošireno dejstvo usvojeno na Socijalno ekonomskom savetu. U članu 10. st. 1. Zakona o radu Republike Srbije, jasno je data pravna kvalifikacija odnosa opšteg i posebnog kolektivnog ugovora

Detaljnije >>>

Dopis Ministru Milanu Markoviću

Dopis Ministru Milanu Markoviću

 • 19, Novembar 2008

Ministre! Prateći rad Skupštine RS, dana 18.11.2008. godine, u popodnevnim satima kada je na dnevnom redu bila izmena i dopuna Zakona o državnim službenicim, članovi Glavnog odbo- ra Sidnikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, zabeležili su Vašu izjavu za govornicom, da Vi imate izvanrednu saradnju sa reprezentativnim granskim sindikatima za oblast državne uprave po pitanjima ugovorne i zakonske regulative za ovu oblast

Detaljnije >>>

OBAVEŠTENJE SOPOS-A

OBAVEŠTENJE SOPOS-A

 • 19, Novembar 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, shodno statutarnim odredbama, formirao je dana 13.11.2008. godine Regionalni odbor, za područje koje će pokrivati budući Apelacioni sud sa sedištem u Nišu, a prema nacrtu Zakon o sedištima i područjima sudova.

Detaljnije >>>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 • 14, Oktobar 2008

SOPOS je reprezentativan i većinski sindikat u pravosudnim organima Srbije, u koji je uključeno preko 70% zaposlenih. Glavni odbor SOPOS-a poštujući izraženu volju članstva, doneo je odluku da ne potpiše Poseban kolektivni ugovor za državne organe.

Detaljnije >>>

Poseban Kolektivni ugovor za državne organe, potpisati ili ne?

Poseban Kolektivni ugovor za državne organe, potpisati ili ne?

 • 13, Oktobar 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS obaveštava da je doneo odluku da se poseban Kolektivni ugovor za državne organe u konačnoj verziji koja je data, ne potpiše.

Detaljnije >>>

Dopis Ministru Milanu Markoviću

Dopis Ministru Milanu Markoviću

 • 17, Septembar 2008

Glavni odbor SOPOS-a je, tragajući za pravim informacijama, pokušao više puta da ugovri sastanak sa Vama u Ministarstvu pravde, kao resornom i najodgovornijem za statusni i materijalni položaj zaposlenih u pravosudnim organima, ali Vi to uporno, iz nama nepoznatih razloga izbegavate. SOPOS je na sednici Glavnog odbora doneo odluku da Vam se i četvrti put obrati sa zahtevom za sastanak po hitnom postupku. Dalji kontakti biće mogući samo preko pisanih i elektronskih medija.

Detaljnije >>>

Tajno pripremanje seta zakona o pravosuđu

Tajno pripremanje seta zakona o pravosuđu

 • 25, Avgust 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je iz pouzdanih izvora došao do saznanja da je u pripremi set zakona o pravosudju uključujući i Zakon o mreži sudova, koje bi trebalo da usvoji Skupština Republike Srbije u okrobru 2008. godine. SOPOS ne može a da ne primeti da se sada kao i mnogo puta ranije, zakoni pripremaju u strogoj tajnosti, mada ne vidimo ni jedan razlog za to. SOPOS izražava sumnju...

Detaljnije >>>

Ministre!

Ministre!

 • 20, Avgust 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, obratio Vam se dana 09.07.2008 godine, jednim dopisom kojim je tražio sastanak sa Vama kao resornim ministrom, kako bi otvorio proces pregovaranja u cilju poboljšanja socijalno ekonomskog položaja državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije.

Detaljnije >>>

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU

 • 15, Avgust 2008

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU. Prvo, da bi decentralizovao rukovodjenje sindikatom iz Beograda, koje kao takvo funkcioniše od 1945. godine, ali koje nije dalo pozitivne rezultate u pogledu zaštite socijalno ekonomskih prava radnika, već je na protiv, iznedrilo vrlo korumpirani rukovodeći kadar kojima je jedini cilj da ubiraju članarinu od koje mogu vrlo lepo da žive. Tako postavljena organizaciona struktura je dovela u pitanje funkcionisanje sindikalnog pokreta u Srbiji. I drugo, da bi uspostavio ravnopravnost u odlučivanju i zaštiti zaposlenih u Srbiji van Beograda i obezbedio najmanje jednak socijalno ekonomski status zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, sa zaposlenima u pravosudnim organima Beograda.

Detaljnije >>>

Poziv za sastanak Regionalnog odbora SOPOS-a

Poziv za sastanak Regionalnog odbora SOPOS-a

 • 04, Avgust 2008

Poziv za sastanak Regionalnog odbora SOPOS-a, koji će se održati u Kraljevu, zgrada Okružnog suda – sala za sastanke, dana 08.08.2008. godine,(petak) sa početkom u 11 časova.

Detaljnije >>>

ČESTITKE NA IZBORU ZA MINISTRA PRAVDE

ČESTITKE NA IZBORU ZA MINISTRA PRAVDE

 • 09, Juli 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS, izražava zadovoljstvo što ste Vi izabrani za Ministra pravde Republike Srbije. Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, ČESTITA VAM NA IZBORU SOPOS Vas je upoznao u pregovorima koje je vodio sa Vama oko utvrdjivanja i realizacije Socijalnog programa za državne službenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima Srbije.

Detaljnije >>>

Novi predsednik GLAVNOG ODBORA SOPOS-a

Novi predsednik GLAVNOG ODBORA SOPOS-a

 • 16, Juni 2008

Na sednici GLAVNOG ODBORA Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS-a, održanoj dana 12. 06. 2006. godine, u HOTELU „LEPENSKI VIR“, po isteku prvog mandata, aktuelnom predsedniku DUŠANU MILETIĆU, u reizbornom postupku Glavni odbor SOPOS-a, nije ukazao poverenje da bude predsednik i u naredne dve godine, pa ga je razrešio svih statutarnih obaveza i stavio van snage sva ovlašćenja koja je kao predsednik Glavnog odbora SOPOS-a imao.

Detaljnije >>>

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.